Detajet kontaktuese

Detajet kontaktuese:

Autoriteti Rregullator për Shërbimet e Ujit (ARRU)
Qyteti/Vendbanimi: Prishtinë, 10 000 
Rruga: Ferat Dragaj, 68
Tel.: + 383 38 249 165
e-mail: info@arru-rks.org
Uebfaqja: http://www.arru-rks.org


Komisioni për Zgjidhjen e Ankesave të  Konsumatorëve (ARRU)
Regjioni: Ferizaj, Kaçanik,
e-mail: info@arru-rks.org
Uebfaqja: http://www.arru-rks.org

Kompania Rajonale e Ujësjellësit  Bifurkacioni ShA
Zyra Qëndrore në Ferizaj
Qyteti/Vendbanimi: Ferizaj
Rruga: Enver Topalli, 45
Tel.: +383 (0) 290 320 650
e-mail: info@bifurkacioni.com
Uebfaqja: http://www.bifurkacioni.com/


Zyra e relacionit me konsumatorë/qendra e thirrjeve
Tel.: +383 (0) 290 320 650 (gjatë orarit të punës)
Mob.: +383 44 210 208 (24 orë/7 ditë)
e-mail: info@bifurkacioni.com


Kompania Rajonale e Ujësjellësit ShA - Njësia Operative Kaçanik
Zyra Qëndrore në Kaçanik
Qyteti/Vendbanimi: Kaçanik
Rruga: Ismajl Raka, BK center, H1/2.
Tel.: 0290 380 113
e-mail: info@bifurkacioni.com
Uebfaqja: http://www.bifurkacioni.com/


Zyra e relacionit me konsumatorë/qendra e thirrjeve
Tel.: 0290 380 113 (gjatë orarit të punës)
Mob.: +383 44 211 129 (24 orë/7 ditë)
e-mail: info@bifurkacioni.com