Kërkesë për ribllombim

Çdo konsumator i cili për shkaqe të ndryshme ka hequr bllombën nga ujëmatësi, është i obliguar që të lajmërojë në KRU Bifurkacioni për ri-bllombimin e serishëm të pikës matëse.

Kërkesa për ri-bllombim bëhet në sportelet e Shërbimit ndaj Konsumatorëve.