Kërkesë për ribllombim

Çdo konsumator i cili për shkaqe të ndryshme ka heq pllombën nga ujëmatësi, është i obliguar që të lajmërojë në KRU "BIFURKACIONI" për ri-pllombimin e serishëm të pikës matëse.

Kërkesa për ri-pllombim bëhet në sportelet e Shërbimit ndaj Konsumatorëve.