Raporte tjera

Duke u bazuar në ligjet në fuqi në Republikën e Kosovës, ndërmarrjet publike janë të obliguara të bëjnë matjen e nivelit të kënaqshmërisë së konsumatorëve lifhur me shërbimet që ato ofrojnë.