Bifurkacioni sh.a

Kompania Regjionale e Ujit dhe Kanalizimit "Bifurkacioni", sh.a., (më tej "Kompania") është ndërmarrje publike që ofron shërbimet e furnizimit me ujë të pijshëm dhe mbledhje të ujërave të zeza në pjesën jug-lindore të Kosovës përkatësisht në komunat e Ferizajit dhe Kaçanikut.

Nga viti 1999 Kompania i është nënshtruar procesit të konsolidimit deri më 31 Qershor 2007 kur është transformuar në shoqëri aksionare nga Qeveria e Kosovës gjegjësisht Ministria për Tregti dhe Industri.

Deri në 31 Qershor 2008 Kompania është mbikëqyrur nga Agjensioni Kosovar i Mirëbesimit, ndërsa pas kësaj date Kompania besohet se do të mbikëqyret nga Ministria e Financave ose Komunat e Ferizajit dhe Kaçanikut.

Kompania posedon licencën për kryerjen e veprimtarisë së saj, të lëshuar nga Zyra Rregullatore për Ujë dhe Mbeturina.

Prodhimi dhe shitja e ujit të pijshëm, mbledhja e ujërave të zeza dhe ujërave atmosferike janë aktivitetet kryesore të ndërmarrjes.

Vlerat kryesore të Kompanisë janë përkushtimi për ofrimin e shërbimeve cilësore ndaj konsumatorëve, arritja e vetëqëndrueshmërisë financiare, dhe të qenit transparent ndaj akterëve relevant të sektorit të ujit në Kosovë.

Lajme & Ngjarje

REZULTATI FINAL për pozitat e punës Arkëtues dhe Ndihmës Op...

REZULTATI FINAL për pozitat e punës Arkëtues dhe Ndihmës Op...

Rezultatet finale të kandidatëve të cilët kanë aplikuar për pozitat Arkëtues dhe Ndihmës Operator të shpallura me Konkursin Nr. 1557. Tre kandidatët të cilët kanë arritu...
Lista e kandidatëve të ftuar për Intervistim për pozitat Ar...

Lista e kandidatëve të ftuar për Intervistim për pozitat Ar...

Orari i intervistës për pozitat Arkëtues dhe Ndihmës Operator
Rezultatet e testit me shkrim për pozitat Arkëtues dhe Ndih...

Rezultatet e testit me shkrim për pozitat Arkëtues dhe Ndih...

Rezultatet e testit me shkrim të mbajtur me datë 25.07.2022, për pozitat Arkëtues dhe Ndihmës Operator

Donatorët