Mënyrat e pagesës së ujit

Konsumatorët e KRU Bifurkacioni ShA, kanë mundësi të shumta për të bërë pagesat e faturave të ujit të shpenzuar dhe atë në këto lokacione:

1. Në arkën kryesore në selinë e KRU Bifurkacioni ShA
2. Në arkën pranë selisë qendrore të KEDS/KESCO
3. Në arkën përballë Mentori Center
4. Në arën në Rr. Ilaz Isufi (Restaurant Romantica)
5. Në të gjitha pikat e Postës së Kosovës
6. Në të gjitha filialet e bankave vendore të cilat operojnë në Republikën e Kosovës
7. Direkt tek inkasantët e zonës përkatëse.