Tarifat

Bazuar në Ligin Nr. 05/L – 042, ARRU (Autoriteti Rregullator për Shërbimet e Ujit) përcakton tarifat e shërbimit për ofruesit e shërbimeve, duke siguruar që tarifat të jenë të drejta, të arsyeshme dhe të mundësojnë qëndrueshmërinë financiare të ofruesve të shërbimeve.

 

ARRU cakton tarifa për: 

  • Shërbimet e ujësjellësit dhe të ujërave të ndotura
  • Shërbimet e furnizimit të ujit të pa-trajtuar me shumicë
  • Tarifa të ujit të trajtuar me shumicë.

Tarifa përcaktohet nga kërkesa për të ardhura pjesëtuar me vëllimin e ujit të shitur (përshtatur për efiçencën në arkëtimin e të ardhurave). Kërkesa për të ardhura është e përbërë nga tri komponente kryesore: (1) Shpenzimet operative; (2) Mirëmbajtja kapitale dhe (3) Kthimi në Bazën Rregullatore të Aseteve.