Kërkesë për kyçje

Konsumatori i cili është shkyçur nga rrjeti për shkaqe të ndryshme dhe kërkon të rikyçet në rrjetin e furnizimit me ujë,KUR do te rikyç konsumatorin që ka plotësuar kushtet për ri- kyçje, duke përfshirë rastet kur konsumatori ka paguar shumën e faturave sipas rregullës për Kushtet e Përgjithshme të furnizimit me ujë, ka nënshkruar një marrëveshje me KUR, ose ka kryer veprimin e kërkuar që ka qenë shkas për shkyçje.