Kërkesë për rikyçje

Konsumatori i cili është shkyçur nga rrjeti për shkaqe të ndryshme dhe kërkon të rikyçet në rrjetin e furnizimit me ujë, kompania do të rikyçë konsumatorin që ka plotësuar kushtet për rikyçje, duke përfshirë rastet kur konsumatori ka paguar shumën e faturave sipas dispozitave ligjore të parapara, ka nënshkruar një marrëveshje me kompaninë, ose ka kryer veprimin e kërkuar që ka qenë shkas për shkyçje.