Infrastruktura e jashtme ligjore

Kuvendi i Kosovës ka miraturar një numër të ligjeve bazike të cilat kanë qëllim rregullimin e veprimtarive ndërmarrjeve publike në përgjithësi si dhe të ofruesve të shërbimeve të ujësjellësit, ujërave të ndotura dhe të furnizuesve të ujit në veçanti. Në bazë të këtyre ligjeve rrjedhin edhe aktet tjera nënligjore si Rregulloret, Direktivat dhe Statutet e ndërmarrjeve publike.