KONKURS PUBLIK

Ferizaj, - 08:34

Vende e lira të punës në KRU Bifurkacioni - Ferizaj:

Duke u bazuar në Ligjin e Punës Nr. 03/L-212, Neni 8.1, Udhëzimin Administrativ të Ministrisë së Punës dhe Mirëqenies Sociale Nr. 07/2017 dhe Rregulloren mbi Sistematizimin e Punëve dhe  Detyrave të Punës të KRU Bifurkacioni ShA Nr.775 të  datës 24.12.2007, Kryeshefi Ekzekutiv i KRU Bifurkacioni SH.A Ferizaj, shpallë:

 

K O N K U R S

 

Për vendet e lira të punës në KRU Bifurkacioni - Ferizaj:

 1. Arkëtues për zonën e shërbimit Ferizaj, tre (3) pozita;
 2. Ndihmës Operator në Fabrikën e Përpunimit të Ujit (FPU), tre (3) pozita.

Kushtet:

Për  vendet e punës  me nr. rendor 1, 2,

-Përgatitja shkollore:  Shkolla e Mesme,

-Përvoja e punës, e dëshirueshme.

 

Përgatitja profesionale, detyrat dhe përgjegjësitë e punës:

       I.    Arkëtues:

 • Kryen pagesa të faturave të ujit në terren;
 • Është përgjegjës për inkasimin e faturave për ujin e faturuar në një zonë të caktuar;
 • Në bazë ditore dorëzon mjetet e inkasuara dhe mban përgjegjësi për mjetet e inkasuara deri në dorëzimin e tyre në arkë;
 • Është përgjegjës për hartimin e listave dhe rexhistrave të konsumatorëve të cilët nuk janë të rregullt me pagesa;
 • Ka për detyrë të përgjigjet dhe të adresojë më tutje në kompani vërejtjet dhe pakënaqësitë eventuale të konsumatorëve;
 • Sipas nevojës bën leximin e ujëmatësve;
 • Shkathtësi kompjuterike në aplikacionet e programeve Word, Excel dhe Power Point;
 • Aftësi për të punuar në mënyrë të pavarur dhe si pjesë e ekipit;
 • Kryen edhe punë të tjera, me kërkesën e përgjegjësit të tij, të cilit i përgjigjet për punën e të tij.

II.   Ndihmës Operator:

 • Nën mbikçyrje të Operatorit, bën dozimin e kaugulantëve, flokoulantëve dhe preparateve tjera për neutralizim dhe dezinfektim të ujit;
 • Nën mbikçyrje të Operatorit përgatitë në baza ditore tretësirat tjera për përpunimin e ujit përkitazi me recepturën e caktuar nga ana e Përgjegjësit të Kualitetit të Ujit;
 • Nën mbikçyrje të Operatorit në raste të jashtëzakonshme (mungesë e energjisë elektrike) bën dezinfektimin përmes tretësirës së përgatitur nga hipokloriti i kaliumit dhe hipokriti i natriumit;
 • Përcjellë punën e klimatorëve dhe instalimeve tjera elektrike të cilat shërbejnë për përpunimin e ujit në FPU-në;
 • Nën mbikçyrje të Operatorit përditëson evidencat lidhur me sasinë e ujit të prodhuar;
 • Merr pjesë në mbrojtjen kundër zjarrit dhe kryen edhe punë të tjera, me kërkesën e përgjegjësit, të cilit i përgjigjet për punën e të tij.

Dokumentet e nevojshme:

              -Aplikacioni për punësim – Kërkesa;

              -Diploma e përgatitjes shkollore dhe kualifikimeve tjera;

              -Ekstrakti i lindjes, jo më i vjetër se 6 muaj;

              -Letërnjoftimi fotokopje;

              -Vërtetimi se nuk ushtrohet procedurë hetimore nga Gjykata, jo më i vjetër se 6 muaj.

 

Aplikacioni për punësim merret në Departamentin e Administratës dhe Burimeve Njerëzore, Zyra nr. 1 - KRU Bifurkacioni, ku edhe bëhet dorëzimi i aplikacionit së bashku me dokumentacionin e kërkuar, në zarf-pliko të mbyllur.  Afati i konkursit për aplikim është i hapur 15 ditë, nga dita e publikimit në ueb-faqen e kompanisë dhe në shtypin ditor, duke filluar nga data 28.06.2022 e deri më 12.07.2022, prej orës  9.00 h deri në ora 15.00 h. Telefoni për kontakt  0290 320 – 650.                  

Ferizaj, 27.06.2022                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                          Kryeshefi Ekzekutiv

                                                                            

                                                                                                                                                            ________________

                                                                                                                                                                Jeton Shabani  

     

          

Konkurs Publik Nr. 1557

 

 

 

 

Na osnovu Zakona o radu br. 03 / L-212, član 8.1, Administrativno uputstvo Ministarstva rada i socijalnog staranja br. 07/2017 i Uredbe o sistematizaciji poslova i dužnosti RKV Bifurkacija dd br.775 od 24.12.2007.godine, Glavni Izvršni Direktor RKV Bifurkacija dd Uroševac, objavljuje:

 

K O N K U R S

 

Za slobodna radna mesta u RKV Bifurkacion - Uroševac:

  I. Blagajnik za uslužnu oblast Uroševac, tri (3) pozicije

  II. Pomoćnik operatera na Postrojenju za prečišćavanje vode (FPU), tri (3) pozicije.

Uslovi:

Za poslove sa br. rendor 1, 2,

-Školske pripreme: Gimnazija,

-Radno iskustvo, poželjno.

 

Stručna obuka, dužnosti i odgovornosti:

 I. Kolekcionar:

- Plaća račune za vodu na terenu;

- odgovoran je za naplatu računa za fakturisanu vodu na određenom području;

- svakodnevno dostavlja prikupljena sredstva i odgovara za prikupljena sredstva do predaje u kasu;

- Odgovoran je za sastavljanje spiskova i registara kupaca koji nisu uredni sa plaćanjem;

- Dužan je da odgovori i dalje uputi kompaniji sve primedbe i nezadovoljstva kupaca;

- Očitava vodomera po potrebi;

- poznavanje rada na računaru u softverskim aplikacijama Vord, Ekcel i Pover Point;

- Sposobnost za samostalan i timski rad;

- Obavlja i druge poslove, na zahtev svog rukovodioca, kome je odgovoran za svoj rad.

II. Pomoćnik operatera:

- pod nadzorom Operatera, doze koagulanata, flokulanata i drugih preparata za neutralizaciju i dezinfekciju vode;

- pod nadzorom Operatora svakodnevno priprema druga rješenja za tretman vode po recepturi koju je odredio službenik za kvalitet vode;

- pod nadzorom Operatera u izuzetnim slučajevima (nedostatak struje) vrši dezinfekciju rastvorom pripremljenim od kalijum hipohlorita i natrijum hipokrita;

- prati rad klima uređaja i drugih elektro instalacija koje služe za prečišćavanje vode u FPU;

- pod nadzorom Operatora ažurira evidenciju o količini proizvedene vode;

- Učestvuje u zaštiti od požara i obavlja druge poslove, na zahtev odgovornog lica, kome je odgovoran za svoj rad.

Traženi dokumenti:

              -Prijava za prijem u radni odnos - Prijava;

              -Diploma o školskoj spremi i druge kvalifikacije;

              Izvod iz matične knjige rođenih, ne stariji od 6 meseci;

              -fotokopija lične karte;

              Potvrda da sud ne vodi istražni postupak, ne starija od 6 meseci.

 

Prijava za prijem u radni odnos prima se u Odeljenju za upravu i ljudske resurse, kancelarija br. 1 - Bifurkacija RKV, gde se prijava podnosi zajedno sa potrebnom dokumentacijom, u zatvorenoj koverti. Rok za prijavu na konkurs je otvoren 15 dana, od dana objavljivanja na sajtu kompanije iu dnevnoj štampi, počev od 28.06.2022. do 12.07.2022, od 9.00 do 15.00 časova. Kontakt telefon 0290 320 - 650.

 

Uroševac, 27.06.2022

                                                                                                                                                           Glavni Izvršni Direktor

                                                                           

                                                                                                                                                                ________________

                                                                                                                                                                     Jeton Šabani

 

 

 

Konkurs Publik Nr. 1557 serbisht