VENDIM

FERIZAJ, - 15:26

Për kanditatin e suksesshëm për pozitën e KE

Data:      21.03.2022

 

 

Bordi i përkohshëm i Drejtorëve të KRU “Bifurkacioni” ShA. Ferizaj, në cilësinë e panelit intervistues dhe vlerësues, mbi bazën e vlerësimeve individuale të panelistëve, vlerësimit dhe poentimit mesatar të dalë nga vlerësimet individuale , në pajtim me dispozitat ligjore të Ligjit për Ndërmarrjet Publike nr. 037/L-087, Neni 21, pas zhvillimit të procedurave të konkursit public me nr. Prot.93, datë:18.01.2022, merr këtë:

 

 

V E N D I M

 

Për pozitën e Kryeshefit  Ekzekutiv në KRU “Bifurkacioni” ShA., sipas konkursit public me nr.93 të dates: 18.01.2022, z.Jeton Shabani, është vlerësuar me 267 pikë si kandidati më i suksesshëm për këtë pozitë, bazuar në mesataren e pikëve nga paneli intervistues.

 

 

A r s y e t i m

 

Bordi i Përkohshëm i Drejtorëve të KRU “Bifurkacioni” ShA., pas zhvillimit të procedurave të rekrutimit sipas Ligjit mbi Ndërmarrjet Publike- Nr.03/L-087, dhe kërkesave të konkursit public me nr. Prot. 93. të dates: 18.01.2022, ka zhvilluar procedurat e nevojshme dhe ka vendosur si në dispozitiv të këtijë  vendimi.

 

 

Këshilla Juridike: Kandidatët e pakënaqur me këtë vendim mund të ushtrojnë ankesë në KRU Bifurkacioni ShA. Ferizaj, në afatin prej 8 (tetë) ditëve kalendarike nga dita e publikimit të këtijë vendimi. Ankesat të dërgohen në email adresën bd@bifurkacioni.com

 

 

                                                                                                   

 

                                                                                                 

                                                                                                       Bordi i përkohshëm i Drejtorëve

                                                                                                             __________________

                                                                                                                  Shpend Gjugja

 

 

VENDIMI

Vendimi KE.21.03.2022