Rezultatet e testit me shkrim të mbajtur më 28.10.2020 për pozitën IT të shpallur sipas konkursit me nr. protokolli 1130

Ferizaj, - 08:53

 
 
       

Rezultatet e testit me shkrim të realizuar me 28/10/2020 për pozitat e shpalluara me konkursin nr. protokolli 1130. Të gjithë kandidatët që kanë arritur pragun prej 50 pikëve kanë fituar të drejtën për të marrë pjesë në fazën tjetër të testimit.
Ashtu siç e parasheh Udhëzimi Administrativ (MPMS) 07/2017 të gjithë kandidatët e pakënaqur në afat prej 3 ditësh kanë të drejtë të kenë qasje në test.

 

Nr Nr. i dosjes Emri dhe mbiemri Pozita Rezultatet e testit me shkrim
18 1215   Zyrtar i Ti 0
19 1207   Zyrtar i Ti 81
20 1206   Zyrtar i Ti 0
21 1200   Zyrtar i Ti 93
22 1194   Zyrtar i Ti 63
23 1197   Zyrtar i Ti 0
24 1222   Zyrtar i Ti 0
25 1184   Zyrtar i Ti 65

Rezultatet e testit me shkrim me 28.10.2020