KONKURS PUBLIK

Ferizaj, - 09:06

Duke u bazuar në Ligjin e Punës Nr. 03/L-212, Neni 8.1; Udhëzimin Administrativ të Ministrisë së Financave, Punës dhe Transfereve Nr. 01/2024 dhe  Rregulloren mbi Organizimin e Brendshëm dhe Sistematizimin  Vendeve të Punës  Nr.1145 të datës 09.06.2023 të KRU Bifurkacioni SH.A, Kryeshefi Ekzekutiv, shpallë:

 

K O N K U R S     T Ë    J A Sh T Ë M

 

Për vendet e lira të punës në KRU Bifurkacioni - Ferizaj:

 1. Ujëinstalues, dy (2) pozita;
 2. Lexues-Arkëtues, tre (3) pozita;
 3. Zyrtar për Llogari të Arkëtueshme, një (1) pozitë;
 4. Mirëmbajtëse të Higjienës, një (1) pozitë;
 5. Punëtor i Pakualifikuar, një (1) pozitë.

Kriteri profesional-kualifikues:

Për  vendet e punës  me nr. rendor –I-:

-Përgatitja shkollore: Diplomë e Shkollës së Mesme, preferohet Drejtimi Ujëinstalues;

-Përvoja e punës, së paku një (1) vit;

-Koeficienti i pagës 1.89

-Kontratë me afat të caktuar, kohëzgjatja e periudhës provuese gjashtë (6) muaj.   

Për  vendet e punës  me nr. rendor –II-:

-Përgatitja shkollore: Diplomë e Shkollës së Mesme;

-Përvoja e punës, së paku një (1) vit;

-Koeficienti i pagës 1.89;

-Kontratë me afat të caktuar, kohëzgjatja e periudhës provuese gjashtë (6) muaj.  

Për  vendin e punës  me nr. rendor –III-:

-Përgatitja shkollore: Diplomë Baçelor në Fushën e Ekonomisë dhe fushat sociale;

-Përvoja e punës, së paku një (1) vit në lëmin përkatës;

-Koeficienti i pagës 2.18;

-Kontratë me afat të caktuar, kohëzgjatja e periudhës provuese gjashtë (6) muaj.

Për vendin e punës me nr. rendor –IV-:

-Përgatitja shkollore: Diplomë e Shkollës së Mesme;

-Përvoja e punës, e dëshirueshme.

-Koeficienti i pagës 1.68;

-Kontratë me afat të caktuar, kohëzgjatja e periudhës provuese gjashtë (6) muaj.  

Për vendin e punës me nr. rendor –V-:

-Përgatitja shkollore: Diplomë e shkollës së mesme;

-Përvoja e punës, e dëshirueshme.

-Koeficienti i pagës 1.76;

-Kontratë me afat të caktuar, kohëzgjatja e periudhës provuese gjashtë (6) muaj.

 

Detyrat dhe përgjegjësitë e punës:

I.    Ujëinstalues

 • Është përgjegjës për mirëmbajtjen e rrjetit të ujësjellësit në zonën e shërbimit të kompanisë;
 • Kryen të gjitha llojet kyçjeve në rrjet si edhe montimin e profileve të ndryshme të ujëmatësve;
 • Bën montimin e të gjitha dimensioneve dhe profileve të ujësjellësit si edhe pjesëve fazonike, përfshirë të gjitha llojet e lidhjeve;
 • Është përgjegjës për materialin me të cilin ngarkohet si gjatë orarit të punës ashtu edhe pas kryerjes së punëve për të cilin obligohet ta sistemojë në vendndodhje të sigurt apo ta kthej në depo;
 • Është përgjegjës për ngarkimin e punëtorëve fizik me detyra dhe vegla dhe të njëjtit i njofton me punët në teren si dhe me shfrytëzimin e mjeteve;
 • Është e domosdoshme që të ketë njohuri bazike në leximin e projekteve, skemave dhe detajeve tjera;
 • Kryen edhe punë të tjera, me kërkesën e përgjegjësit të tij, të cilit i përgjigjet për punën e të tij.

II.   Lexues-Arkëtues:

 • Kryen pagesa të faturave të ujit në terren;
 • Është përgjegjës për leximin e ujëmatësve dhe arkëtimin e faturave për ujin e faturuar në një zonë të caktuar;
 • Mban përgjegjësi për mjetet e arkëtuara deri në dorëzimin e tyre në arkë;
 • Është përgjegjës për dhënien e ndihmës në zbulimin e kyçjeve ilegale dhe keqpërdorimeve të ujit;
 • Është përgjegjës për hartimin e listave dhe regjistrave të konsumatorëve të cilët nuk janë të rregullt me pagesa;
 • Ka për detyrë të përgjigjet dhe të adresojë më tutje në kompani vërejtjet dhe pakënaqësitë eventuale të
 • konsumatorëve;
 • Kryen edhe punë të tjera, me kërkesën e përgjegjësit të tij, të cilit i përgjigjet për punën e të tij.

III. Zyrtar për Llogari të Arkëtueshme dhe Debitorë

 • Monitoron Llogaritë e arkëtueshme;
 • Bën ndarjen e llogarive te arkëtueshme ne baza, mujore,  3 mujore, 6 mujore dhe vjetore;
 • Rishikon konsumatorët te cilët kane kaluar afatet e pagesave;
 • Rekomandon dhe raporton për gjendjen e llogarive te arkëtueshme ne baza javore mujore;
 • Krijon dhe mirëmban lëndët e konsumatorëve të shkyçur dhe të ri kyçur;
 • Mban evidencën e shkyçjeve të realizuara nga ekipet përkatëse të shkyçjeve;
 • Koordinon dhe evidenton punën e të gjitha ekipeve për shkyçje;
 • Bashkëpunon me të gjitha ekipet  për shkyçje dhe inspektim;
 • Harton listat e shkyçjes;
 • Lidhë kontrata te riprorgramimit me konsumatorë dhe mbikçyrë ato.

IV. Mirëmbajtëse e Higjienës

 • Kujdeset për pastrimin dhe mirëmbajtjen e të gjitha ambienteve te punës dhe lokaliteteve tjera ( Korridore, zyrat, WC, salla);
 • Në koordinim me shefin e njësisë bën hartimin e planit për pastrimin e ambienteve te punës;
 • Kujdesen për pastrimin sipas planit te ambienteve të punës dhe objekteve tjera,
 • Bën pastrimin e zyrave sipas kërkesave, jashtë planit dhe sipas nevojës së paraqitur;
 • Kryen pune tjera sipas urdhrit te eprorit te tij.

V. Punëtor i Pakualifikuar

 • Pastron lokalet e objektit të mirëmbajtjes në kompani, hedhë mbeturinat, letrat e përdorura, bën ajrosjen e lokaleve;
 • Gjatë punës është i detyruar të përdorë mjetet mbrojtëse në punë;
 • Kujdeset për shpenzim racional të materialit për mirëmbajtje të rregullt;
 • Ndihmon sipas nevojës në kryerjen e të gjitha punëve në mirëmbajtjen mekanike të mjeteve;
 • Sipas kërkesës mund caktohet për punë emergjente edhe jashtë orarit të rregullt;
 • Sipas interesit të përgjithshëm është i obliguar të merr pjesë edhe në punë tjera jashtë lëmisë së tij, si për shembull ndonjë aksion i përgjithshëm rreth pastërtisë dhe rregullimit të ambientit nëpër objektet pronë të Kompanisë;
 • Kryen të gjitha punët tjera që i parashtrohen nga udhëheqësit paraprak.

Dokumentet e nevojshme:

 -Aplikacioni për punësim – Kërkesa e nënshkruar nga aplikuesi;

 -Diploma e përgatitjes shkollore dhe kualifikimeve tjera (kopje), diplomat e lëshuara jashtë vendit duhet të jenë të nostrifikuara nga MASHT

-Dëshmi dhe vërtetime të përvojës së punës - Trusti (kopje), për pozitat ku kërkohet përvoja e punës

-Ekstrakti i lindjes, jo më i vjetër se 6 muaj (në origjinal);

-Letërnjoftimi (kopje);

 -Vërtetimi që nuk ushtrohet procedurë hetimore nga Gjykata, jo më i vjetër se 6 muaj (në origjinal).

Aplikacioni për punësim mund të shkarkohet nga ueb-faqja e kompanisë ose të merret në Departamentin e Administratës dhe Burimeve Njerëzore, Zyra nr. 1 - KRU Bifurkacioni, ndërsa aplikimi bëhet online përmes dërgimit të aplikacioneve në email-in zyrtar rekrutimi@bifurkacioni.comAfati i konkursit për aplikim është i hapur 15 ditë, nga dita e publikimit në ueb-faqen e kompanisë dhe në dhe në mjetet tjera të informimit (të shkruar apo online), dhe atë duke filluar nga data 26.06.2024 e deri më 10.07.2024 në ora 23:59. Mënyra e kontaktit përmes tel. fiks: 0290/320 – 650 dhe mobil 044/210-208 si dhe përmes postës elekt. info@bifurkacioni.com.  

Kandidatët që shprehin interesim për pozitat e shpallura gjatë procesit të rekrutimit do të vlerësohen nëpërmjet formës së testimit me shkrim dhe intervistimit (testim me gojë), pikët maksimale që mund të arrihen janë njëqind (100), ndërsa pragu i kalueshmërisë në rezultatin final është arritja e së paku pesëdhjetë e pesë (55) pikëve nga të gjitha fazat e rekrutimit i cili parashikohet të zhvillohet në periudhën kohore korrik-gusht 2024.

Të gjitha aplikacionet e paraqitura pas afatit të paraparë nuk do të shqyrtohen.             

Ferizaj,

25.06.2024

                                                                                                                                                             Kryeshefi Ekzekutiv

                                                                           

                                                                                                                                                                ______________

                                                                                                                                                                 Jeton Shabani   

 

 

Konkurs Publik Nr. 2027


 

Na osnovu zakona o radu br. 03 / L-212, član 8.1; Administrativno uputstvo Ministarstva Finansija, rada i transfera br. 01/2024 i Uredba o Unutrašnjoj Organizaciji i Sistematizaciji Radnog mesta br.1145 od 09.06.2013 Rvk Bifurkacioni A.D, izvršni šef:

 

SPOLJNI KONKURS

Za slobodna radna mesta u KRU Bifurcation - Uroševac:

I. Ugradnja Vodomera, dve (2) položaje;

II. Čitalac-Blagajnik, tri (3) položaja;

III. Službenik za Račune Potraživanja, jedan (1) poziciju;

IV.Higijenski Održavanje, jedan (1) položaj;

V. Nekvalifikovani radnik, jedan (1) položaj.

 

Kriterijum stručnog kvalifikacija:

Za poslove sa br. Nalog -:

-School Priprema: diploma srednje škole, poželjno je zalijevanje;

-Raktno iskustvo, barem jedna (1) godine;

- Koeficijent plate 1,89

- Ugovor sa određenim rokom, trajanje probnog perioda šest (6) meseci.  

Za poslove sa br. Naruči -ii-:

-School Priprema: srednjoškolska diploma;

-Raktno iskustvo, barem jedna (1) godine;

- Koeficijent plata 1,89;

- Ugovor sa određenim rokom, trajanje probnog perioda šest (6) meseci.  

Za radno mesto br. Naruči -II-::

-School Priprema: diplomirani diplomiranje u oblasti ekonomije i socijalnih oblasti;

- radno iskustvo, bar jedna (1) godine u odgovarajućem polju;

- koeficijent plate 2.18;

- Ugovor sa određenim rokom, trajanje probnog perioda šest (6) meseci.

Za radno mesto br. Redosled -iv-:

-School Priprema: srednjoškolska diploma;

- Radno iskustvo, poželjno.

- Koeficijent plata 1,68;

- Ugovor sa određenim rokom, trajanje probnog perioda šest (6) meseci.  

Za radno mesto br. ORDINAL -V-:

-School Priprema: srednjoškolska diploma;

- Radno iskustvo, poželjno.

- koeficijent plate 1,76;

- Ugovor sa određenim rokom, trajanje probnog perioda šest (6) meseci.

 

Zadaci i odgovornosti posla:

I. Ugradnja Vodomera

- odgovoran je za održavanje vodovodne mreže u oblasti usluge kompanije;

- obavlja sve vrste mreža za mrežu kao i sastavljanje različitih profila metra vode;

- montira sve dimenzije i profile vodovoda, kao i fazni delovi, uključujući sve vrste veza;

- odgovoran je za materijal sa kojim se naplaćuje i tokom radnog vremena i nakon što je rad dužan da je sistematizuje na sigurnu lokaciju ili ga vrati u skladište;

- odgovoran je za učitavanje fizičkih radnika sa zadacima i alatima i obaveštava ih sa terenskim radnim radom, kao i upotrebom alata;

- potrebno je imati osnovno znanje u čitanju projekata, shema i drugih detalja;

- odgovoran je za disciplinu svojih zaposlenih u obavljanju radnih zadataka;

- On radi i druge poslove, na zahtev svog odgovornog, kome reaguje na njegov rad.

II.   Čitalac-Blagajnik:

- vrši račune za terenske vode;

- odgovoran je za čitanje vodnih metara i primanje zakona za naplatu vode u određenom području;

- snosi odgovornost za sredstva koja se prikupljaju do njihove predaje u montažnicu;

- odgovoran je za pružanje pomoći u otkrivanju ilegalnih brava i zlostavljanja vode;

- odgovoran je za projektovanje lista i registra kupaca koji nisu redovni sa plaćanjem;

- Zadatak je da odgovori i daljnje adresiranje u kompaniji eventualne primedbe i nezadovoljstvo kupci;

- kompjuterska veština u programu Vord, Ekcel i Pover Point;

- sposobnost da rade samostalno i kao deo tima;

- On radi i druge poslove, na zahtev svog odgovornog, kome reaguje na njegov rad.

 

III. Službenik za Račune Potraživanja

- monitori potraživanja za potragu;

- Potraživaće račune u osnovi, mesečno, 3 meseca, 6 meseci i godišnje;

- recenzije potrošača koji su premašili rokove plaćanja;

- preporučuje i izveštava o stanju u potrazi za mesečnoj nedeljnoj osnovi;

- stvara i održava kurseve isključene i nove kupca;

- održava dokaze o isključivanju realizovanim od strane relevantnih timova za isključivanje;

- koordinira i identifikuje rad svih timova za isključenje;

- sarađuje sa svim timovima za isključenje i inspekciju;

- dizajnira liste za isključenje;

- zaključuje ugovori o reprodukciji potrošača i nadgleda ih,

- Njegovom radu reaguje na vođu jedinice i načelnika odeljka.

IV. Higijena

- brine o čišćenju i održavanju svih radnih mesta i drugih lokaliteta (hodnici, kancelarije, toaleti, dvorane, stepenice itd.);

- u koordinaciji sa šefom jedinice, izrada plana čišćenja na radnom mestu;

- pobrinite se za čišćenje u skladu sa planom radnih mesta i drugih objekata,

- za čišćenje kancelarija po potrebi, van plana i po potrebi;

- obavlja i druge radove na redosledu svog nadređenog;

- On izveštava o svom radu načelniku osoblja i menadžeru divizije.

V. Nekvalifikovani radnik

- čisti prostorije objekta za održavanje u kompaniji, bacaju otpad, slova koja se koriste, prozračna prostorija, čisti pod, čisti i dezinficira toalet;

- Tokom rada dužan je da koristi zaštitne alate na radu;

- brine o racionalnom trošku redovnog materijala za održavanje;

- pomaže po potrebi da svi rade na mehaničkom održavanju alata;

- na zahtev se može imenovati za rad u hitnim slučajevima čak i prekovremeni rad;

- Prema opštem interesu, dužan je da učestvuje u drugim radovima izvan njegovog polja, kao što je sve opšte akcije o čistoći i raspoređivanju životne sredine kroz imovinu kompanije;

- obavlja sve ostale poslove koje su postavili preliminarni lideri,

- reaguje na vladavinu čistoće i discipline na poslu,

 

Potrebni dokumenti:

 -Aplikacija za zapošljavanje - rekuest potpisan od strane podnosioca prijave;

 -Diploma pripreme škole i drugih kvalifikacija (kopija), diplome izdate u inostranstvu moraju biti njušili MONT

- Dokazi i sertifikati o radnom iskustvu - kopiju, za položaje u kojima je potrebno radno iskustvo

- porođaji rođenja, ne stariji od 6 meseci (u originalu);

-U redu (kopija);

 - Strudencija koja ne vrši istražni postupak suda, ne starije od 6 meseci (u originalu).

Prijava za zapošljavanje može se razrešiti sa veb stranice kompanije ili preuzeti na odeljenje uprave i ljudskih resursa, kancelarija br.1 - Bifurcation, dok se aplikacija napravi na mreži slanjem aplikacija na zvanični rekrutimi@bifurkacioni.com.  Rok za konkurs za prijavu je otvoren 15 dana, od dana objavljivanja na veb stranici kompanije i na druge medije (napisane ili na mreži), počev od 26.06.2024 do 10.07. 2024 do 23:59. Režim kontakta prema fikstvu: 0290/320-650 i mobilni 044 / 210-208 kao i putem e-pošte info@bifurkacioni.com.  

Kandidati koji izražavaju interesovanje na stavove najavljene tokom procesa zapošljavanja biće procenjeni kroz oblik pismenog ispitivanja i intervjuisanja (usmeno testiranje), maksimalne tačke koje se mogu postići su sto (100), dok je donošenje praga u krajnjem rezultatu je postignuće od najmanje pedeset i pet (55) bodova iz svih faza regrutovanja koji se očekuje da će se odvijati u periodu jul-avgust 2024 godine.

Sve prijave podnete nakon propisanog roka neće se preispitati.                     

Uroševac,

25.06.2024

                                                                                                                                                       Izvršni Direktor

                                                                           

                                                                                                                                                       ______________

                                                                                                                                                         Jeton Shabani            

Konkurs Publik Nr. 2027 - Serbisht

Aplikacioni për punësim 2024