REZULTATET FINALE TË KONKURSIT Nr. 2587

Ferizaj, - 08:54

Rezultatet finale të kandidatëve të cilët kanë aplikuar për pozitat Arkëtues, Ujëinstalues, Sigurim Fizik, Punëtor Fizik, Zyrtar për Menaxhim të Debitorëve dhe Kontratave të Konsumatorëve dhe Inxhinier i Hidroteknikës të shpallura me Konkursin Nr. 2587

Rezultatet finale të kandidatëve të cilët kanë aplikuar për pozitat Arkëtues, Ujëinstalues, Sigurim Fizik, Punëtor Fizik, Zyrtar për Menaxhim të Debitorëve dhe Kontratave të Konsumatorëve dhe Inxhinier i Hidroteknikës të shpallura me Konkursin Nr. 2587. Kandidatët me më së shumti pikë në pozitat respektive janë fitues të vendit të punës.
Nr Nr. i dosjes Emri dhe mbiemri Pozita Rezultati i testit me shkrim Rezultati i intervistës Rezultati final
1 2627 Kushtrim Vishi Arkëtues 82 90 86.00
2 2631 Burim Jemini Arkëtues 82 79 80.50
3 2642 Burim Gashi Arkëtues 43 0 21.50
4 2649 Afrim Mani Arkëtues 48 0 21.50
5 2655 Arber Jashari Arkëtues 81 90 85.50
6 2658 Avdush Dullovi Ujëinstalues 24 0 12.00
7 2656 Yll Avdiu Ujëinstalues 78 89 83.50
8 2674 Raiz Rexhepi Ujëinstalues 79 96 87.50
9 2657 Avdush Dullovi Sigurim Fizik 1 0 0.50
10 2665 Faruk Ramadani Sigurim Fizik 61 76 68.50
11 2628 Rexhep Krasniqi Sigurim Fizik 67 89 78.00
12 2672 Mimoza Abazi Z. për Menaxh. e Dep. dhe Kont. të Konsum. 50 85 67.50
13 2681 Zeije Ahmeti Plakaj Z. për Menaxh. e Dep. dhe Kont. të Konsum. 63 0 31.50
14 2605 Luljeta Krenzi Tasholli Z. për Menaxh. e Dep. dhe Kont. të Konsum. 95 93 94.00
15 2621 Fatlinde Sadriu Ibrahimi Z. për Menaxh. e Dep. dhe Kont. të Konsum. 76 90 83.00
16 2677 Blerton Tahiri Z. për Menaxh. e Dep. dhe Kont. të Konsum. 35 0 17.50
17 2620 Genc Reshani  Inxhinier I Hidroteknikes 91 94 92.50
18 2685 Sahadete Maloku Xhakli  Inxhinier I Hidroteknikes 59 0 29.50
19 2684 Gramoz Rushiti   Inxhinier I Hidroteknikes 79 87 83.00
20 2669 Burhan Koraqi Punetor Fizik 54 74 64.00
21 2689 Lirim Troni Punetor Fizik 52 0 26.00
22 2644 Labinot Kuka Punetor Fizik 68 90 79.00
             
Kandidatët e pakënaqur me rezultatin, kanë të drejtë ankese në afat prej 8 ditëve nga dita e shpalljes së rezultateve finale. Ankesat dorëzohen pranë KRU Bifurkacioni SH.A - Ferizaj

 

 

Rezultatet finale për konkursin 2587