KONKURS PUBLIK

Ferizaj, - 08:48

Vende e lira të punës në KRU Bifurkacioni - Ferizaj:

Duke u bazuar në Ligjin e Punës Nr. 03/L-212, Neni 8.1, Udhëzimin Administrativ të Ministrisë së Punës dhe Mirëqenies Sociale Nr. 07/2017 dhe Rregulloren mbi Sistematizimin e Punëve dhe  Detyrave të Punës të KRU Bifurkacioni ShA Nr.775 të  datës 24.12.2007, Kryeshefi Ekzekutiv i KRU Bifurkacioni SH.A Ferizaj, shpallë:

 

K O N K U R S

 

Për vendet e lira të punës në KRU Bifurkacioni - Ferizaj:

 1. Arkëtues,  gjashtë (6) pozita, katër (4) pozita për zonën e shërbimit Ferizaj dhe dy (2) pozita për zonën e shërbimit Kaçanik;
 2. Ndihmës Operator në Fabrikën e Përpunimit të Ujit (FPU), tre (3) pozita;
 3. Sigurim Fizik, katër (4) pozita, dy (2)  pozita për zonën e shërbimit Ferizaj dhe dy (2) pozita për zonën e shërbimit Kaçanik;
 4. Punëtor fizik, një (1) pozitë për zonën e shërbimit Kaçanik;
 5. Inxhinier i Hidroteknikës, një (1) pozitë.

 

Kushtet:

Për  vendet e punës  me nr. rendor 1, 2, 3, 4:

-Përgatitja shkollore:  Shkolla e Mesme,

-Përvoja e punës, e dëshirueshme.

 

Për vendin e punës me nr. rendor 5

-Përgatitja shkollore: Fakulteti i Ndërtimtarisë – Drejtimi i Hidroteknikës,

-Përvoja e punës, së paku një (1) vjeçare në lëmine përkatës e obligueshme.

Përgatitja profesionale, detyrat dhe përgjegjësitë e punës:

       I.    Arkëtues:

 • Kryen pagesa të faturave të ujit në terren;
 • Është përgjegjës për inkasimin e faturave për ujin e faturuar në një zonë të caktuar;
 • Në bazë ditore dorëzon mjetet e inkasuara në arkën e kompanisë;
 • Mban përgjegjësi për mjetet e inkasuara deri në dorëzimin e tyre në arkë;
 • Është përgjegjës për hartimin e listave dhe rexhistrave të konsumatorëve të cilët nuk janë të rregullt me pagesa;
 • Ka për detyrë të përgjigjet dhe të adresojë më tutje në kompani vërejtjet dhe pakënaqësitë eventuale të konsumatorëve;
 • Sipas nevojës bën leximin e ujëmatësve;
 • Shkathtësi kompjuterike në aplikacionet e programeve Word, Excel dhe Power Point;
 • Aftësi për të punuar në mënyrë të pavarur dhe si pjesë e ekipit;
 • Kryen edhe punë të tjera, me kërkesën e përgjegjësit të tij, të cilit i përgjigjet për punën e të tij.

II.   Ndihmës Operator:

 • Nën mbikçyrje të Operatorit, bën dozimin e kaugulantëve, flokoulantëve dhe preparateve tjera për neutralizim dhe dezinfektim të ujit;
 • Nën mbikçyrje të Operatorit përgatitë në baza ditore tretësirat tjera për përpunimin e ujit përkitazi me recepturën e caktuar nga ana e Përgjegjësit të Kualitetit të Ujit;
 • Nën mbikçyrje të Operatorit në raste të jashtëzakonshme (mungesë e energjisë elektrike) bën dezinfektimin përmes tretësirës së përgatitur nga hipokloriti i kaliumit dhe hipokloriti i natriumit;
 • Përcjellë punën e klimatorëve dhe instalimeve tjera elektrike të cilat shërbejnë për përpunimin e ujit në FPU-në;
 • Nën mbikçyrje të Operatorit përditëson evidencat lidhur me sasinë e ujit të prodhuar;
 • Kryen edhe punë të tjera, me kërkesën e përgjegjësit të tij, të cilit i përgjigjet për punën e të tij.

      III.  Sigurim Fizik

 • Është përgjegjës për ruajtjen dhe sigurimin e pasurisë së luajtshme dhe të pa luajtshme të kompanisë;
 • Është përgjegjës për dhënien e ndihmës në zbulimin e vjedhjeve, dëmtimeve dhe shkeljeve tjera ligjore dhe kryerësve të tyre, veçanërisht në ruajtjen e provave materiale nga vendi i ngjarjes për organet kompetente;
 • Bën ndalimin e hyrjes për personat e pa njohur brenda objekteve dhe hapësirave të kompanisë;
 • Është përgjegjës për kontrollimin e hyrjes-daljes së mallrave brenda hapësirës së kompanisë nga punëtorët apo personat e tjerë me theks të veçantë tek mallrat apo objektet e ndaluara si droga, alkooli, armët etj. ;
 • Është përgjegjës për përditësimin e librit të kujdestarisë duke mbajtur evidencë të hyrje-daljeve të punëtorëve dhe vizitave zyrtare;
 • Merr pjesë në mbrojtjen kundër zjarrit;
 • Kryen punë tjera të ngjashme me urdhëresë të kryepunëtorit.

      IV.  Punëtor Fizik

 • Është përgjegjës për ngarkimin dhe shkarkimin e materialit të sistemit të rrjetit të ujësjellësit dhe kanalizimit;
 • Është përgjegjës për ngarkimin dhe shkarkimin e mjeteve të punës dhe materialeve tjera të ngurta si dheut, rërës, zhavorrit etj.;
 • Punon në hapjen e kanaleve për rrjet të ujësjellësit dhe kanalizimit si dhe në mbulimin e tyre;
 • Bën rrafshimin e vendit të punës;
 • Kryen punë tjera të ngjashme me urdhëresë të kryepunëtorit.

      V.    Inxhinier i Hidroteknikës

 • Bën dizajnimin dhe projektimin e Instalimeve të Hidroteknikës përkatësisht instalimeve te ujit dhe kanalizimit për projektet e zhvilluara nga kompania;
 • Kryen analizë të plotë për fazën e Instalimeve të Hidroteknikes përkatësisht instalimeve të ujit dhe kanalizimit, për nevojat e kompanisë – Projekteve;
 • Bën rekomandime profesionale lidhur me projektet e punuara nga kompanitë projektuese për nevojat e kompanisë;
 • Kryen punë të tjera lidhur me ndërtimet duke përfshirë dhënien e njohurive profesionale për menaxhmentin, përmirësimin e projekteve ekzistuese si dhe pjesëmarrjen ne implementimin e projekteve të kompanisë, etj;
 • Bën organizimin, ofron mbështetjen përmes dhënies së instruksioneve për kontraktorët e kompanisë dhe mbikëqyrjen e realizimit të punëve nga ana e tyre  konform planifikimit dhe organizimit të punëve dhe caktimit të prioriteteve;
 • Planifikimin e kryerjes së punëve, angazhimin e resurseve dhe mbikëqyrjen e punës;
 • Informimin e udhëheqësve për mbarëvajtjen e punëve, ne pajtueshmëri me nevojat dhe kërkesat në vend-punim;
 • Është përgjegjës për mbajtjen e saktë dhe të rregullt të shënimeve dhe raporteve mbi punët e kryera dhe ato të planifikuara dhe raportimin e rregullt të punëve tek udhëheqësit e kompanisë;
 • Kryen detyra të tjera të përcaktuara nga Kryeshefi Ekzekutiv (KE) dhe Menaxheri Operativ (MO).

 Dokumentet e nevojshme:

              -Aplikacioni për punësim – Kërkesa;

              -Diploma e përgatitjes shkollore dhe kualifikimeve tjera;

              -Ekstrakti i lindjes, jo më i vjetër se 6 muaj;

              -Letërnjoftimi fotokopje;

              -Vërtetimi se nuk ushtrohet procedurë hetimore nga Gjykata, jo më i vjetër se 6 muaj.

 

Aplikacioni për punësim merret në Departamentin e Administratës dhe Burimeve Njerëzore, Zyra nr. 1 - KRU Bifurkacioni, ku edhe bëhet dorëzimi i aplikacionit së bashku me dokumentacionin e kërkuar, në zarf-pliko të mbyllur.  Afati i konkursit për aplikim është i hapur  15 ditë, nga dita e publikimit në ueb-faqen e kompanisë dhe në shtypin ditor, duke filluar nga data 04.05.2022 e deri më 18.05.2022, prej orës  9.00 h deri në ora 15.00 h. Telefoni për kontakt  0290 320 – 650.        

Ferizaj,

29.04.2022

                                                                                                                                                Kryeshefi Ekzekutiv

                                                                           

                                                                                                                                                  ________________

                                                                                                                                                    Jeton Shabani                       

 

 

Konkurs maj 2022 shqip - i vulosur

Aplikacioni për punësim 2022

 

 

Na osnovu Zakona o radu br. 03 / L-212, član 8.1 Administrativnog uputstva Ministarstva rada i socijalnog staranja br. 07/2017 i Uredbe o sistematizaciji poslova i dužnosti RKV Bifurkacija dd br.775 od 24.12.2007.godine, Glavni Izvršni Direktor RKV Bifurkacija dd Uroševac, objavljuje:

 

K O N K U R S

 

Za slobodna radna mesta u RKV Bifurkacion - Uroševac:

I. Blagajnik, šest (6) pozicija, četiri (4) mesta za uslužnu zonu Uroševca i dve (2) pozicije za uslužnu zonu Kačanik;

II. Pomoćnik operatera na Postrojenju za Prečišćavanje Vode (PPV), tri (3) pozicije;

III. Fizičko obezbeđenje, četiri (4) pozicije, dve (2) pozicije za uslužnu zonu Uroševac i dve (2) pozicije za uslužnu zonu Kačanik;

IV. Fizički radnik, jedno (1) radno mesto za područje usluge Kačanik;

V.Inženjer Hidrotehnike, jedno (1) radno mesto.

Uslovi:

Za poslove sa br. prikazuje 1, 2, 3, 4:

-Školske pripreme: Gimnazija,

-Radno iskustvo, poželjno.

 

Za posao sa br. prikazuje 5

-Školske pripreme: Građevinski fakultet - smer Hidrotehnika,

-Radno iskustvo, najmanje jedna (1) godina u relevantnoj oblasti.

 

Stručna obuka, dužnosti i odgovornosti:

I. Blagajnik:

- Plaća račune za vodu na terenu;

- Odgovoran je za naplatu računa za fakturisanu vodu na određenom području;

- Svakodnevno dostavlja prikupljena sredstva u kasu preduzeća;

- Snosi odgovornost za prikupljena sredstva do predaje u kasu;

- Pomaže u otkrivanju nelegalnih priključaka i raznih zloupotreba vode

- Odgovoran je za sastavljanje spiskova i registara kupaca koji nisu uredni sa plaćanjem;

- Dužan je da odgovori i dalje adresira u kompaniji sve primedbe i nezadovoljstva kupaca;

- Prema važećim propisima, očitava vodomjere;

- Poznavanje rada na računaru u softverskim aplikacijama Vord, Ekcel i Pover Point;

- Sposobnost za samostalan i timski rad;

- Obavlja i druge poslove, na zahtev svog rukovodioca, kome je odgovoran za svoj rad.

II. Pomoćnik operatera:

- Pod nadzorom Operatera, doze koagulanata, puha i drugih preparata za neutralizaciju i dezinfekciju vode;

- Pod nadzorom Operatora svakodnevno priprema druga rješenja za tretman vode po recepturi koju je odredio službenik za kvalitet vode;

- Pod nadzorom Operatera u izuzetnim slučajevima (nedostatak struje) vrši dezinfekciju rastvorom pripremljenim od kalijum hipohlorita i natrijum hipohlorita;

- Prati rad klima uređaja i drugih elektro instalacija koje služe za prečišćavanje vode u FPU;

- Pod nadzorom Operatera ažurira evidenciju o količini proizvedene vode;

- Obavlja i druge poslove, na zahtev svog rukovodioca, kome je odgovoran za svoj rad.

III. Fizičko osiguranje

- Odgovoran je za čuvanje i obezbeđenje pokretne i nepokretne imovine preduzeća;

- Odgovoran je za pomaganje u otkrivanju krađa, štete i drugih povreda zakona i njihovih izvršilaca, posebno u čuvanju materijalnih dokaza sa lica mesta nadležnim organima;

- Zabranjuje ulazak nepoznatim licima u prostorije i prostorije preduzeća;

- Odgovoran je za kontrolu ulaska i izlaska robe u prostorijama kompanije od strane radnika ili drugih lica sa posebnim akcentom na zabranjenu robu ili predmete kao što su droga, alkohol, oružje itd. ;

- Odgovoran je za ažuriranje starateljske knjige vođenjem evidencije upisa zaposlenih i službenih poseta;

- Učestvuje u zaštiti od požara;

- Obavlja i druge poslove po nalogu predradnika.

IV. fizički radnik

- Odgovoran je za utovar i istovar materijala sistema vodovoda i kanalizacije;

- Odgovoran je za utovar i istovar radnog alata i drugih čvrstih materijala kao što su zemlja, pesak, šljunak itd.;

- Radovi na otvaranju kanala za vodovodnu i kanalizacionu mrežu i njihovo pokrivanje;

- Poravnava radno mesto;

- Obavlja i druge poslove po nalogu predradnika.

V.inženjer Hidrotehnike

- Projektuje i projektuje hidrotehničke instalacije, odnosno vodovodne i kanalizacione instalacije za projekte kompanije;

- Vrši kompletnu analizu za fazu Hidrotehničkih instalacija, odnosno vodovodnih i kanalizacionih instalacija, za potrebe preduzeća - Projekti;

- Daje stručne preporuke u vezi sa projektima koje rade projektantske kuće za potrebe preduzeća;

- Obavlja i druge poslove koji se odnose na izgradnju uključujući pružanje stručnih znanja menadžmentu, unapređenje postojećih projekata i učešće u realizaciji projekata preduzeća i dr.;

- Organizuje, pruža podršku davanjem instrukcija izvođačima preduzeća i nadzorom nad izvođenjem radova od strane njih u skladu sa planiranjem i organizacijom radova i utvrđivanjem prioriteta;

- Planiranje radnog učinka, angažovanje resursa i nadzor nad radom;

- Informisanje rukovodilaca o toku rada, u skladu sa potrebama i zahtevima na radnom mestu;

- Odgovoran je za vođenje tačne i redovne evidencije i izveštaja o obavljenom poslu i planirano i redovno izveštavanje o radu rukovodiocima preduzeća;

- Obavlja i druge dužnosti koje mu dodijele Glavni Izvršni Direktor (GID) i operativni menadžer (OM).

 

 Potrebna dokumenta:

              -Prijava za prijem u radni odnos - Prijava;

              -Diploma o spreme za školu i druge kvalifikacije;

              -Izvod iz matične knjige rođenih, ne stariji od 6 meseci;

              -Fotokopija lične karte;

              -Potvrda da sud ne vodi istražni postupak, ne starija od 6 meseci.

 

Prijava za prijem u radni odnos prima se u Odeljenju za upravu i ljudske resurse, kancelarija br. 1 - Bifurkacija RKV, gde se prijava podnosi zajedno sa potrebnom dokumentacijom, u zatvorenoj koverti. Rok za prijavu na konkurs je otvoren 15 dana, od dana objavljivanja na sajtu kompanije iu dnevnoj štampi, počev od 04.05.2022.godine do 18.05.2022.godine, od 9.00 do 15.00 časova. Kontakt telefon 0290 320 - 650.

 

Uroševac,

29.04.2022

                                                                                                                                            Glavni Izvršni Direktor

                                                                           

                                                                                                                                                ________________

                                                                                                                                                    Jeton Šabani

 

 

Konkurs maj 2022 serbisht - i vulosur