RISHPALLJE E KONKURSIT

Ferizaj, - 08:08

Vende të lira pune

Duke u bazuar në Nenin 21, Paragrafi 21.1 të Ligjit për Ndërmarrjet Publike Nr. 03/L-087, në Nenin 13 të Ligjit Nr. 04/L-111 për Ndryshimin dhe Plotësimin e Nenit 21,  Paragrafi 21.4 të Ligjit bazik Nr. 03/L-087 për Ndërmarrjet Publike, në Nenin 8, Pika 1 dhe 2 të Ligjit të Punës 03/L-212, si dhe në Nenin 4 dhe 5 të Udhëzimit Administrativ për Rregullimin e Procedurave të Konkursit në Sektorin Publik Nr. 07/2017, Bordi i Drejtorëve (BD) të KRU Bifurkacioni ShA Ferizaj, në mbledhjen e jashtëzakonshme të mbajtur më 09.03.2021, mori vendim të rishpallë:

 

K  O  N  K  U  R  S

 

Për vendet e lira të punës:

1-Kryeshef Ekzekutiv  (1)

2-zv. Kryeshef Ekzekutiv (1)

3-Sekretar i kompanisë (1)

4-Zyrtar Kryesorë i Financave dhe Thesarë (1)

-Orari i plotë i punës - Po,

-Kohëzgjatja e kontratës - 3 vjeçare,

-Koeficienti - në përputhje me politikat zhvillimore të kompanisë.

 

I.Detyrat dhe përgjegjësitë e punës për pozitën Kryeshef Ekzekutiv

-Udhëheqë, organizon, kontrollon, bashkërendon punën në kompani,

-Përfaqëson Kompaninë pran organeve më të larta dhe kompanive të ndryshme mbrenda dhe jasht Komunës,

-Në bashkërendim me Bordin Ekzekutues propozon dhe vendosë kuadrin professional,

-Organizon punën në kompani ,

-Vendos për sistemimin e punëtorëve  në punë dhe detyra të punës,

-Vendos mbi përgjegjësinë disiplinore të punëtorëve në bazë të ligjit dhe Rregullores mbi disiplinën në punë,

-Jep propozime Bordit Ekzekutiv të Kompanisë për marrjen e vendimeve të ndryshme dhe kujdeset për zbatimin e ligjëshmërisë në Kompani,

-Në lëminë e marrëdhënies së punës merr vendim në bazë të Statutit të Kompanisë për përcaktimin e politikës kadrovike

-Kryen edhe punë tjera të përcaktuara me Statut dhe Rregullore të Kompanisë,

-Është përgjegjës  për organizimin e procesit të punës në Kompani,

-Është përgjegjës  për zbatim të ligjshmërisë dhe akteve tjera normative,

-Është përgjegjës për përmbushjen e planit financiarë dhe rezultateve të punës në kompani,

-Për punën e vetë i përgjigjet Bordit të Drejtorëve.

 

I. Përgatitja shkollore për pozitën Kryeshef Ekzekutiv

-Fakulteti; Juridik,  Ekonomik,  Ndërtimtarisë-drejtimi i Hidroteknikës e tjera.

-Së paku 5 (pesë) vite përvojë pune në profesion mbas diplomimit,

-Të këtë aftësi për punë nën presion,

-Të ketë komunikim dhe bashkëpunim të mirë me stafin e kompanisë,

-Të këtë njohuri të punës me kompjuter (Microsoft Word, Axcel Powerpoint, PIP).

 

II.Detyrat dhe përgjegjësitë e punës për zv. Kryeshef  Ekzekutiv

- Në bashkëpunim me Kryeshefin Ekzekutiv përcjell realizimin e Planit të Biznesit,

-Në bashkëpunim me KE. përcjell punët në sektorin e prodhmit , distribuimit, faturimit dhe inkasimit,

-Angazhohet në bashkërendimin e punëve të  departamenteve të kompanisë, ,

-Ndihmon KE në organizimin e punëve të shërbimeve të caktuara ,

-Jep propozime dhe arsyetime për marrjen e masave për rritjen e të hyrave , zvogëlimin e shpenzimeve,

-Kryen edhe punë tjera të përcaktuara me ligj, Statut dhe Rregullore të Kompanisë.

-Është përgjegjës së bashku me KE. Për organizimin e procesit të punës në Kompani,

-Është përgjegjës së bashku me KE. për zbatim të ligjshmërisë dhe akteve tjera normative,

-Është përgjegjës së bashku me KE. për përmbushjen e planit financiarë dhe rezultateve të punës në kompani,

-Për punën e vetë i përgjigjet KE-së dhe Bordit të Drejtorëve

- Përgatitja shkollore për pozitën zv.Kryeshef Ekzekutiv

-Fakulteti; Juridik,  Ekonomik,  Ndërtimtarisë-drejtimi i Hidroteknikës e tjera.

-Së paku 5 (pesë) vite përvojë pune në profesion mbas diplomimit,

-Të këtë aftësi për punë nën presion,

-Të ketë komunikim dhe bashkëpunim të mirë me stafin e kompanisë,

-Të këtë njohuri të punës me kompjuter (Microsoft Word, Axcel Powerpoint, PIP).

III. Detyrat dhe përgjegjësitë e punës për pozitën Sekretar të Kompanisë

-Udhëheqë dhe mbikqyrë punët juridike-administrative në kompani,

-Vepron si agjent i kompanisë për pranimin e njoftimeve,

-Kryen të gjitha aktivitetet, publikimet për autoritetin përkatës siç kërkohet me ligj dhe statut,

-Koordinon punët me Kryeshefin Ekzekutiv të kompanisë dhe përgatit materialet dhe dokumente për mbedhjet e BD,

-Mbikqyrë mirëmbajtjen dhe azhurimin e rregullt në web-faqen e kompanisë,

-U jep këshilla juridike punëtorëve të kompanisë,

-Është përgjegjës për mbajtjen e proçesverbaleve të secilës mbledhje të BD dhe Komitetit të Auditimit,

-Është përgjegjës për harmonizimin e akteve normative në kompani me ligjet në fuqi,

-Është përgjegjës për zbatueshmërinë e ligjit në kompani,

-Për punën e tij, i përgjigjet Kryeshefit Ekzekutiv dhe Bordit të Drejtorëve.

III. Përgatitja shkollore për pozitën Sekretar të Kompanisë

-Fakulteti Juridik,

-Së paku 3 (tri) vite përvojë pune profesionale nga fusha e qeverisjes korporative ose të drejtës së shoqërive tregëtare,

-Të këtë aftësi për punë nën presion,

-Të ketë komunikim dhe bashkëpunim të mirë me stafin e kompanisë,

-Të këtë njohuri të punës me kompjuter (Microsoft Word, Axcel Powerpoint, PIP).

IV. Detyrat dhe përgjegjësitë e punës për Zyrtar Kryesorë të Financave dhe Thesarë

-Udhëheqë , organizon, përcjellë dhe kontrollon punën e shërbimit financiarë,

-Siguron zbatimin e politikës financiare sipas vendimeve të Kryeshefit Ekzekutiv dhe Bordit të Drejtorëve,

-Përkujdeset për sigurimin e mjeteve për punër të rregullt dhe pagesën e detyrimeve,

-Jep udhëzime për organizimin e metodës së punës të kontrollit financiarë,

-Përgatit planin për propozimin e të hyrave të përgjithshëme dhe shpërndarjen e tyre,

-Kujdeset për kordinimin e punëve në kontabilitet, financa dhe analyze,

-Zbaton ligjshmërinë në fushën e financave,

-Harton planet vjetore dhe periodike të kompanisë në afate ligjore,

-Kujdeset për afarizëm të suksesshëm të kompanisë dhe pagesën e të ardhurave personale të punëtorëve,

-Për punën e vetë i përgjigjet kryeshefit Ekzekutiv dhe Bordit të Drejtorëve.

IV. Përgatitja shkollore për pozitën Zyrtar Kryesorë të Financave dhe Thesarë

-Fakulteti Ekonomik,

-Së paku 3 ( tri) vite përvojë pune në fushën e financave mbas diplomimit,

-Të këtë aftësi për punë nën presion,

-Të ketë komunikim dhe bashkëpunim të mirë me stafin e kompanisë,

-Të këtë njohuri të punës me kompjuter (Microsoft Word, Axcel Powerpoint, PIP).

 

III. Procedura e aplikimit

-Aplikacioni për punë - kërkesa,

-Biografia, CV-ja,

-Çertifikata e lindjes, jo më e vjetër se 6 (gjashtë) muaj,

-Diploma e fakultetit,

-Letërnjoftimi, fotokopje,

-Vërtetimi se nuk ushtrohet procedurë hetimore nga gjykata,

-Dëshmi mbi përvojën e punës.

 

Aplikacioni merret në Departamentin e Administratës dhe Burimeve Njerëzore, zyrën nr. 1 - KRU Bifurkacioni, ku edhe bëhet dorëzimi i aplikacionit së bashku me dokumentacionin e kërkuar në zarf-pliko të mbyllur. Afati i konkursit për aplikim është i hapur 15 ditë, nga dita e publikimit në web-faqen e kompanisë dhe në shtypin ditor, duke filluar nga data 11.03.2021 e deri më 25.03.2021, prej orës 9.00 h – 15.00 h. Telefoni për kontakt 0290/320-650. 

 

Ferizaj, 10.03.2021                                                                                                                     UD Kryesuesi i BD

 

                                                                                                                                                    _______________

                                                                                                                                                    Faruk Lipovica    

     

 

 

 

 

 

_________________________________________________________________________________________________________

 

 Na osnovu člana 21. stav 21.1 Zakona o Javnim Preduzećima br. 03/L-087, u članu 13 Zakona br. 04/L-111 o izmenama i dopunama člana 21. stav 21.4 Osnovnog Zakona br. 03/L-087 o Javnim Preduzećima, u članu 8, tačke 1 i 2 Zakona o Radu 03/L-212, kao i u članovima 4 i 5 Administrativnog Uputstva o Regulisanju Postupka Konkursa u Javnom Sektoru br . 07/2017, Bord Direktora (OD) RKV-a Bifurkacioni d.o. Uroševac, na sastanku održanom dana 09.03.2021, doneo je odluku da ponovo objavljuje:

 

K  O  N  K  U  R  S

 

Za slobodna radna mesta:

1-Glavni Izvršni Direktor (1)

2-Zamenik Glavnog Izvršnog Direktora (1)

3-Sekretar Kompanije (1)

4- Šef Finansijske Službe i Trezora (1)

 -Puno radno vreme - Da,

-Trajanje ugovora - 3 godine,

-Koeficijent - u skladu sa politikama razvoja kompanije.

 

PI.Dužnosti i odgovornosti za mesto Glavnog Izvršnog Direktora

-Vodi, organizuje, kontroliše, koordinira rad u kompaniji,

- Zastupa kompaniju pri najvišim telima i raznim kompanijama unutar i izvan Opštine,

-U koordinaciji sa Izvršnim Odborom predlaže i određuje profesionalni kadar

-Organizuje rad u preduzeću,

- Odlučuje o raspoređivanju zaposlenih na rad i radne zadatke,

-Odlučuje o disciplinskoj odgovornosti zaposlenih prema zakonu i Pravilniku o radnoj disciplini,

-Daje predloge Izvršnom Odboru Preduzeča za donošenje raznih odluka i stara se o sprovođenju zakonitosti u Preduzeću,

 -U oblasti radnih odnosa donosi odluku na osnovu Statuta Preduzeća za utvrđivanje kadrovske politike

-Obavlja i druge poslove definisane Statutom i Pravilnikom kompanije,

-Odgovoran je za organizaciju procesa rada u Kompaniji,

 -Odgovoran je za sprovođenje zakonitosti i drugih normativnih akata,

-Odgovoran je za ispunjenje finansijskog plana i rezultate rada u preduzeću,

- Za svoj rad odgovoran je Bordu Direktora.                                                              

 

I. Školska sprema za mesto Glavnog Izvršnog Direktora

-Fakultet; Pravni, ekonomski, građevinski-smer hidrotehnike i drugi.

-Najmanje 5 (pet) godina radnog iskustva u struci nakon diplomiranja,

-Da ima sposobnosti da radi pod pritiskom,

-Da ima dobru komunikaciju i saradnju sa osobljem kompanije,

-Da zna rad sa kompjuterom (Microsoft Word, Axcel Poverpoint, PIP).

 

II.Dužnosti i odgovornosti zamenika Glavnog Izvršnog Direktora

- U saradnji sa Glavnim Izvršnim Direktorom nadgleda sprovođenje Poslovnog Plana,

- U saradnji sa GID-om prati rad u sektoru proizvodnje, distribucije, fakturisanja i naplate,

- Angažuje se u koordinaciji rada odeljenja kompanije,

- Pomaže GID-a u organizovanju rada određenih službi,

- Daje predloge i obrazloženja za preduzimanje mera za povećanje prihoda , smanjenje troškova,

 -Obavlja i druge zadatke definisane zakonom, statutom i pravilnikom Kompanije.

-Odgovoran je zajedno sa GID-om. za organizaciju procesa rada u Kompaniji,

-Odgovoran je zajedno sa GID-om. za sprovođenje zakonitosti i drugih normativnih akata,

- Odgovoran je zajedno sa GID-om. za ispunjenje finansijskog plana i rezultate rada u kompaniji,

-Za svoj rad odgovara GID-u i Bordu Direktora

- Školska sprema za mesto zamenika Glavnog Izvršnog Direktora

-Fakultet; Pravni, ekonomski, građevinski-smer hidrotehnike i drugi.

-Najmanje 5 (pet) godina radnog iskustva u struci nakon diplomiranja,

-Da ima sposobnosti da radi pod pritiskom,

-Da ima dobru komunikaciju i saradnju sa osobljem kompanije,

-Da zna rad sa kompjuterom (Microsoft Word, Axcel Poverpoint, PIP).

III. Dužnosti i odgovornosti za mesto Sekretara Kompanije

-Vodi i nadzire pravno-administrativne poslove u preduzeću,

-Deluje kao agent kompanije za primanje obaveštenja,

-Vrši sve aktivnosti, publikacije za odgovarajuši organ u skladu sa zakonom i statutom,

-Usklađuje poslove sa Glavnim Izvršnim Direktorom Kompanije i priprema materijale i dokumente za sastanke Borda Direktora, 

-Nadgleda redovno održavanje i ažuriranje na web stranici kompanije,

-Daje pravne savete zaposlenima u kompaniji, -odgovoran za vođenje zapisnika sa svakog sastanka odbora i odbora za reviziju,

-Odgovoran za usklađivanje normativnih akata u kompanija sa važećim zakonima,

-Odgovorna je za sprovođenje zakona u kompaniji,

-Za svoj rad odgovorn je Glavnom Izvršnom Direktoru i Bordu Direktora.

III. Školska sprema za mesto Sekretara Kompanije

-Pravni Fakuktet,

- Najmanje 3 (tri) godine profesionalnog radnog iskustva u oblasti korporativnog upravljanja ili prava o trgovinskim društvima,

-Da ima sposobnosti da radi pod pritiskom,

-Da ima dobru komunikaciju i saradnju sa osobljem kompanije,

-Da zna rad sa kompjuterom (Microsoft Word, Axcel Poverpoint, PIP).

IV. Dužnosti i odgovornosti za mesto Šef Finansijske Službe i Trezora

- Rukovodi, organizuje, prati i kontroliše rad finansijske službe,

- Obezbeđuje sprovođenje finansijske politike prema odlukama Glavnog Izvršnog Direktora i Borda Direktora,

- Stara se o obezbeđivanju sredstava za redovan rad i plaćanje obaveza ,

- Daje uputstva za organizovanje načina rada finansijske kontrole,

- Priprema plan za predlaganje opštih prihoda i njihovu raspodelu,

- Stara se o koordinaciji rada u računovodstvu, finansijama i analizama,

- Primenjuje zakonitost u oblasti finansija,

-Izrađuje godišnje i periodične planove kompanije u zakonskim rokovima,

- Stara se o uspešnom poslovanju kompanije i isplati ličnih dohodaka zaposlenih,

-Za svoj rad odgovara Glavnom Izvršnom Direktoru i Bordu Direktora.

IV. Školska sprema za mesto Šefa Finansijske Službe i Trezora

-Ekonomski Fakultet,

- Najmanje 3 (tri) godine profesionalnog radnog iskustva u oblasti finasija nakon diplomiranja,

-Da ima sposobnosti da radi pod pritiskom,

-Da ima dobru komunikaciju i saradnju sa osobljem kompanije,

-Da zna rad sa kompjuterom (Microsoft Word, Axcel Poverpoint, PIP).

III. Postupak apliciranja

-Aplikacija za rad - zahtev,

-Biografija, CV,

-Izvod rođenih, ne stariji od 6 (šest) meseci,

-Fakultetska diploma,

-Lična karta, fotokopija,

-Uverenje da se ne vodi istražni postupak od strane suda (da nije pod istragom),

-Dokaz o radnom iskustvu.

 

Aplikacija se dobija u Odeljenju za Administraciju i Ljudske Resurse, kancelarija br. 1 - RKV Bifurkacioni, gde se dostavlja aplikacija zajedno sa potrebnom dokumentacijom u zatvorenoj koverti. Rok konkurs za apliciranje otvoren je 15 dana, od dana objavljivanja na web stranici kompanije i u dnevnoj štampi, počev od 11.03.2021 god. do 25.03.2021 god., od 09:00 do 15:00 časova . Kontakt telefon 0290/320-650.

 

 

Uroševac, 10.03.2021 god.                                                                                                     VD Predsedavajučeg  BD-a

                                                                                                                                                         ______________

                                                                                                                                                            Faruk Lipovica    

 

 

Rishpallje konkursi11032021