Njoftim për rezultatet përfundimtare për pozitat e shpallura në konkursin me nr. protokolli 1532

Ferizaj, - 15:06

Rradhitja përfundimtare për pozitat ZKF dhe Sekretar sipas rezultateve të treguara gjatë testimit me shkrim me datë 2.11.2020 dhe intervistës me gojë me datë 13.11.2020. Kandidatët me më së shumti pikë janë fitues në pozitat respketive. Të gjithë kandidatët të cilët nuk janë të kënaqur me rezultatin final mund të parashtrojnë ankesë në Inspektoriatin e Punës në Ferizaj, në afat prej 8 ditëve nga data e shpalljes së rezultateve. 
Nr Nr. i dosjes Emri dhe mbiemri Pozita Email Rezultatet e testit me shkrim Rezultati i intervistës Totali i pikëve Rezultati shprehur në përqindje (%)
1 1656   ZKF   76 75,00 151,00 75,5
2 1652   ZKF   90 70,00 160,00 80,0
3 1663   Sekretar   61 56,67 117,67 58,8
4 1662   Sekretar   66 58,33 124,33 62,2
5 1649   Sekretar   94 56,67 150,67 75,3

 

 

Rezultatet finale për pozitën ZKF dhe Sekretar