Njoftim për rezultatet përfundimtare për pozitën IT të shpalluar në konkursin me nr. protokoli 1130

Ferizaj, - 11:10

Rradhitja përfundimtare sipas rezultateve të treguara gjatë testimit me shkrim me datë 28.10.2020 dhe intervistës me gojë me datë 4.11.2020. Ashtu siç është paraparë me  Udhëzimin Administrativ (MPMS) 07/2017, të gjithë kandidatët të cilët nuk janë të kënaqur me rezultatin final mund të parashtrojnë ankesë në KRU Bifurkacioni ShA në afat prej 8 ditëve nga data e shpalljes së rezultateve. 
Nr Nr. i dosjes Emri dhe mbiemri Pozita Email Rezultatet e testit me shkrim Rezultati i intervistës Totali i pikëve Rezultati shprehur në përqindje (%)
1 1207   Zyrtar i TI   81 0 81,00 40,5
2 1200   Zyrtar i TI   93 81,67 174,67 87,3
3 1194   Zyrtar i TI   63 82 145,00 72,5
4 1184   Zyrtar i TI   65 84,00 149,00 74,5

 

 

 

Rezultatet finale për pozitën IT w