Rezultatet e testit me shkrim të mbajtur më 2.11.2020 për pozitat ZKF dhe Sekretar të shpallur sipas konkursit me nr. protokolli 1532

Ferizaj, - 17:12

Rezultatet e testit me shkrim të realizuar me 2/11/2020 për pozitat me konkursin nr. protokolli 1532. Të gjithë kandidatët që kanë arritur pragun prej 50 pikëve kanë fituar të drejtën për të marrë pjesë në fazën tjetër të testimit.

Ashtu siç e parasheh Udhëzimi Administrativ (MPMS) 07/2017 të gjithë kandidatët e pakënaqur në afat prej 3 ditësh kanë të drejtë të kenë qasje në test.

Nr Nr. i dosjes Emri dhe mbiemri Pozita Rezultatet e testit me shkrim
1 1656   ZKF 76
2 1652   ZKF 90
3 1653   ZKF 29
4 1654   ZKF 0
5 1663   Sekretar 61
6 1661   Sekretar 0
7 1662   Sekretar 66
8 1649   Sekretar 94

 

 

Rezultatet e testit me shkrim për ZKF dhe Sekretar