Rezultatet e testit me shkrim të mbajtur më 24.08.2020 për pozitat e shpalluara në konkursin me nr. protokolli 1130

Ferizaj, - 11:04

 

Rezultatet e testit me shkrim të realizuar me 24/08/2020 për pozitat e shpalluara me konkursin nr. protokolli 1130. Të gjithë kandidatët që kanë arritur pragun prej 50 pikëve kan fituar të drejtën për të marrë pjesë në fazën tjetër të testimit.

Ashtu siq e parasheh Udhëzimi Administrativ (MPMS) 07/2017 të gjithë kandidatët e pakënaqur në afat prej 3 ditësh kanë të drejtë të kenë qasje në test.
 

Nr Nr. i dosjes Emri dhe mbiemri Pozita Rezultatet e testit me shkrim
1 1149   Arkëtues 75
2 1173   Arkëtues 60
3 1175   Arkëtues 47
4 1191   Arkëtues 54
5 1190   Arkëtues 85
6 1182   Arkëtues 59
8 1180   Arkëtues 73
9 1176   Arkëtues 61
10 1164   Arkëtues 94
11 1159   Arkëtues 44
12 1224   Arkëtues 73
13 1221   Arkëtues 66
14 1205   GIS 91
15 1219   GIS 75
16 1168   GIS 69
17 1176   GIS 89
18 1207   Zyrtar i Ti 84
19 1206   Zyrtar i Ti 78
20 1200   Zyrtar i Ti 86
21 1194   Zyrtar i Ti 48
22 1177   Zyrtar i Ti 56
23 1222   Zyrtar i Ti 0
24 1217   Zyrtar i Ti 84
25 1184   Zyrtar i Ti 59
26 1192   Mikrobiolog 51
27 1140   Mikrobiolog 95
28 1160   Mikrobiolog 53
29 1170   Mikrobiolog 32
30 1216   Mikrobiolog 41
31 1197   Kimist 62
32 1218   Kimist 43
33 1212   Kimist 52
34 1146   Kimist 54
35 1186   Kimist 64
36 1187   Kimist 78
37 1210   Kimist 26
38 1172   Kimist 63
39 1148   Kimist 29
40 1214   Kimist 40

 

Rezultatet e testit me shkrim