Vendim për Ndryshim – Plotësimin e Vendimit të datës 20.03.2020 me nr. protokoli 352

Ferizaj, - 08:40

Data:             30.03.2020

 

Për:               Menaxherët e departamenteve

                      Përgjegjësi i NjO-Kaçanik

                      Përgjegjësi i ZSH-Hani i Elezit

 

Cc:                Departamenti i Financave-Shërbimi i Kontabilitetit

 

Nga:              Xhabir Morina, Kryeshef Ekzekutiv

 

Lënda:          Ndryshim – Plotësimi i Vendimit të datës 20.03.2020 me nr. protokoli 352

 

Duke u bazuar në Vendimin e Qeverisë së Republikës së Kosovës Nr. 01/09 të dates 13.03.2020, Pika 9 (Reduktohen në veprimet esenciale dhe staf esencial për çdo institucion publik …), për marrjen e masave shtesë pas konfirmimit të rasteve pozitive me Corona Virus COVID-19; në Vendimin Qeverisë së Republikës së Kosovës Nr. 01/15 të dates 23.03.2020, Pika 1 (Ndalohet qarkullimi i qytetarëve dhe automjeteve private …) dhe Pika 2 (Mundësohet qarkullimi i lirë për operatorët ekonomik …) dhe në Vendimin Nr. 02/17, të datës 27.03.2020, Pika 2 (Ndryshim-Plotësimi i Pikës 1 të të Vendimit Nr. 01/15 të datës 23.03.2020),  Kryeshefi Ekzekutiv i KRU Bifurkacioni, në konsultim dhe bashkëpunim me Stafin Menaxhues të kompanisë, merr këtë:

 

V  E  N  D  I  M

 

Ndreyshohet – Plotësohet Vendimi i datës 20.03.2020 me nr. protokoli 352, për vazhdimin e reduktimit të stafit dhe veprimeve esenciale, në të gjitha departamentet e kompanisë, në Njësinë Operative në Kaçanik dhe në Zyrën e Shërbimeve në Hanin e Elezit, në përputhje me Vendimin Nr. 01/09 të datës 13.03.2020, me Vendimin e Nr. 01/15 të datës 23.03.2020 dhe me Vendimin Nr. 02/17, të datës 27.03.2020, por duke mos rrezikuar për asnjë moment kryerjen e funksioneve themelore të kompanisë, në shërbim të konsumatorëve - qytetarëve

Vendimi hyn në fuqi më 30.03.2020 dhe vlenë deri në marrjen e një vendimi tjetër, në përputhje me vendimet e organeve qendrore shtetërore.

 

A  r  s  y  e  t  i  m

 

Duke pasur parasysh situatën e krijuar lidhur me pëprhapjen e Corona Virus COVID-19 dhe vendimet e lartëpërmendura të Qeverisë së Republikës së Kosovës, për marrjen e masave shtesë pas konfirmimit të rasteve pozitive të këtij virusi dhe gjendjen aktuale, e cila është përkeqësuar nga koha e marrjes së vendimit të datës 20.03.2020, Kryeshefi Ekzekutiv i KRU Bifurkacioni, në konsultim dhe bashkëpunim me stafin menaxhues të kompanisë, mori vendim si në dispozitiv të këtij vendimi

Reduktimi i stafit dhe veprimeve esenciale do të jetë i plotë, i pjesshëm dhe i lëvizshëm-me rotacion, sipas nevojave emergjente të departamenteve të kompanisë

Vendimi është në funksion të mbrojtjes së shëndetit publik të punëtorëve të KRU-Bifurkacioni.

Reduktimi i stafit dhe veprimeve esenciale për periudhën kohore prej datës 30.03.2020, e deri në një vendim tjetër, në përputhje me vendimet e organeve qendrore shtetërore është si në vijim:

 

Menaxhmenti i ndërmarrjes (Shtabi Emergjent dhe Shtabi Kujdestar), do të punojnë me rotacion ditor, si më poshtë:

 

E hënë /8.00-16.00/

E martë /8.00-16.00/

Grupi I

1. Skënder Ferizi, Zëvendëskryeshef Ekzekutiv,

2. Valon Sadiku, Zyrtar Kryesorv i Financave,

3. Betim Hajdari, Menaxher i Departamentit të Shërbimeve për Konsumatorë,

4. Jeton Shabani, Përgjegjës i Sektorit të Zonave Rurale.

 

E mërkurë /8.00-16.00/

E enjëte /8.00-16.00/

Grupi II

1. Besnik Aliu, Sekretar,

2. Valdet Syla, Menaxher i Departamentit Opersativ,

3. Nazif Asllani, Menaxher i Departamentit të Administratës dhe burimeve Njerëzore,

4. Zelfije Hyseni-Tahir Jakupi, Departamenti i Humbjeve të Ujit,

 

E premte /8.00-16.00/

Grupe I

Grupi II

 

I. Nga Departamenti i Prodhimit dhe Përpunimit të Ujit, lirohen nga puna:

1. Rrahim Mustafa dhe

2. Xhevat Asllani.

 

II. Nga Departamenti Operativ, lirohen nga puna:

# Sektori i Ujësjellës-Kanalizimit

#Nga Njësia e Ujësjellësit, lirohen:

1. Ilir Jashari dhe

2. Besnik Haziri.

Ndërsa, me rotacion javor, do të punojnë:

#Zejnullah Ramadani

1. Ibrahim Derguti,

2. Ali Maliqi,

3. Muharrem Hoxha,

4. Mehdi Aliti,

5. Driton Bytyqi,

6. Naim Krakoveti,

7.Vllaznim Hasani dhe

8. Besim Mekolli.

 

#Nga Njësia e Kanalizimit, lirohen nga puna:

1. Kadri Omuri dhe

2. Asan Sulaj.

Ndërsa me rotacion javor, do të punojnë:

1. Beqir Januzi

2. Rrustem Selmani,

3. Avni Salihu,

4. Lulzim Hasani,

5. Murtez Goliqi,

6. Jeton Xhela,

7. Fahri Hasani,

8. Rrahim Behluli dhe

9. Idaver Behluli

 

#Nga Sektori Verifikimit – Pëlqimeve, lirohen nga puna:

1. Nexhat Shabani,

2. Hasan Reka,

3. Rrustem Ukzmajli dhe

4. Gazmend Salihu.

Ndërsa, Zyrtari i verifikimit të këtij sektori:

Gent Sfarqa, do të punoj me gjysmë orari (8.00-12.00).

 

#Nga Sektori i Autoparkut, lirohen nga puna:

1. Gëzim Idrizi dhe

2. Bekim Cakolli.

Ndërsa me rotacion ditor, do të punojnë:

1. Milaim Elezi,

2. Bujar Sejdiu dhe

3. Naim Bajraktari..

 

#Nga Sektori i Zonave Rurale, lirohetnga puna:

1.Halit Ivaja

Ndërsa me rotacion javor do të punojnë:

1. Ragip Selmani,

2. Naim Matoshi

3. Shaban Bytyqi dhe

4. Blerim Rexhepi.

 

#Nga puna lirohet edhe Zyrtarja e GIS

1.Fitore Lipovica-Reshani.

 

 

 

III. Nga Departamenti i Humbjeve të Ujit, lirohen nga puna:

1. Afrim Arllati,

2. Hysen Shabani dhe

3. Blerand Esati.

Ndërsa me rotacion javor do të punojnë:

1.Zelfije Hyseni dhe

2.Tahir Jakupi.

 

 

IV. Nga Departamenti Shitjes, lirohen nga puna:

# Nga Njësia e Faturimit, lirohet:

1.Naxhije Hajrullahu.

Ndërsa me rotacion javor do të punojnë:

1. Milaim Hyseni dhe

2. Adem Sadiku.

 

# Nga Sektori i Arkëtuesve / Njësia I, lirohet nga puna:

1.Alberton Sahiti.

Ndërsa, të gjithë arkëtuesit e kësaj njësie (1. Adrian Miftari; 2. Agim Rexha; 3. Avdi Istrefi; 4. Bujar Gajtani; 5. Eshref Beka; 6. Fisnik Shehu; 7. Florim Azizi; 8. Gazmend Beka; 9. Granit Sadriu; 10. Hamdi Shema; 11. Jeton Krasniqi dhe 12. Qamil Ramadani), do të vazhdojnë të punojnë pjesërisht, duke bërë vetëm leximin e ujëmatësve.

 

# Nga Sektori i Arkëtuesve/ Njësia II, lirohet nga puna:

1.Albesian Sylejmani.

Ndërsa, të gjithë arkëtuesit e kësaj njësie (1. Alban Ademi; 2. Bekim Ilazi; 3. Bujar Rexhepi; 4. Burim Qorrolli; 5. Enver Murati; 6. Faruk Aliu; 7. Hajriz Ahmeti; 8. Hisni Behluli; 9. Imri Shala; 10. Naser Demiri; 11. Njazi Tahiri; 12. Nuhi Ilazi; 13. Rexhep Hoxhoviti dhe 14. Xhevat Hashani), do të vazhdojnë të punojnë pjesërisht, duke bërë vetëm leximin e ujëmatësve.

 

 

# Nga Sektori i Shkyçjes dhe Regjistrimit të Konsumatorëve / Njësia I, lirohen nga puna:

1. Ferat Mustafa,

2. Basri Kosumi dhe

3. Imer Bajralia.

# Nga Sektori i Shkyçjes dhe Regjistrimit të Konsumatorëve / Njësia II, lirohen nga puna:

1. Xhevdet Ramadani,

2. Musaj Muharremi,

3. Mehmet Dërguti dhe

4. Feriz Murseli.

 

# Nga Sektori i Ujëmatësve dhe Regjistrimit të Konsumatorëve / Njësia I, lirohen nga puna:

1. Gazmend Rexhepi dhe

2. Halil Sylejmani dhe

3. Idriz Haliti.

# Nga Sektori i Ujëmatësve dhe Regjistrimit të Konsumatorëve / Njësia II, lirohen:

1. Sabit Zeka,

2. Arben Ibrahimi dhe

3. Dhurim Isaki.

 

Ndërsa me rotacion javor, nga Sektorët e Shkyçjes dhe Ujëmatësve, do të punojnë:

1. Lumni Bajraktari dhe

2. Lirian Berisha.

 

 

V. Nga Departamenti i Financave, lirohen nga puna:

1. Kumrije Neziri,

2. Kadire Ukshini,

3. Fatushe Hetemi,

4. Arbresha Grainca,

5. Agim Reçica,

6. Mentor Ugzmaili,

6. Rexhep Delolli dhe

7. Arton Ismajli.

Ndërsa me rotacion javor, do të punojnë:

1. Shemsi Osmani dhe

2. Agim Reçica.

 

 

 

VI. Nga Departamenti i Shërbimeve për Konsumatorë, lirohen nga puna:

# Nga Njësia e Marrëdhënieve me Konsumatorë, lirohen:

1. Detjona Emini-Beqiri dhe

2. Agron Cakolli.

 

# Nga Njësia e Verifikimit, lirohen:

1. Hamdi Avdyli,

2. Fidan Imeri,

3. Faik Krraba,

4. Nexhmedin Ferati dhe

5. Kemajl Haxhimusa.

 

# Sektori i Arkave

Me rotacion javor në Arkën Kryesore dhe Arkën 1 do të punojnë:

1. Fisnikm Mehmeti (DF) dhe

2. Veton Prekadini (DSHK).

 

 

 

Me rotacion ditor në Arkën 2, do të punojnë punëtorët e arkave 2, 3, 4 dhe 5:

1. Egëzon Azemi,

3. Ajnishahe Salihi,

4. Arlinda Gashi,

5. Hamide Demiri,

6. Lirie Sopa,

7. Merita Ferizi dhe

8. Elfije Osmani.

 

VII. Nga Departamenti i Administratës dhe Burimeve Njerëzore, lirohen:

1. Shefkije Xhemajëli,

2. Xhejlane Sylejmani,

3. Selman Rexhepi dhe

5. Fadil Spahiu.

Ndërsa me rotacion javor, do të punojnë:

1. Imer Kodrolli dhe

2. Munish Hetemi.

 

Ndërsa, mirëmbajtësja e higjienës:

Fevzije Aliu, do të punoj me gjysmë orari (8.00-12.00).

 

VIII. Nga Njësia Operative - Kaçanik, lirohen këta punëtorë:

1. Lindita Zeneli,

2. Merita Jezerci,

3. Enver Zharku,

4. Nezir Koraqi,

5. Ramiz Sopa,

6. Nefail Troni dhe

7. Shemshi Muhaxheri.

 

Ndërsa, të gjithë arkëtuesit e kësaj njësie (1. Bahri Tafili; 2. Gazmend Maliqi; 3. Rakip Mulaku; 4. Ramadan Jezerci; 5. Xhemajl Krasniqi; 6. Besim Trena dhe 7. Avni Luma), do të punojnë pjesërisht, duke bërë vetëm leximin e ujëmatësve.

 

IX. Nga Zyra e Shërbimeve – Hani i Elezit, lirohet:

1.Nurane Bushi

 

Ndërsa arkëtuesi Mentor Thaqi, do të të punoj pjesërisht, duke bërë vetëm leximin e ujëmatësve.

 

# Nga puna, lirohen edhe:

1.Shkurte Aziri,

2. Bujar Tahiri dhe

2. Bardha Braha-Halili.

 

# Të gjithë punëtorët e tjerë të KRU Bifurkacioni ShA, të cilët nuk përmendën në këtë vendim, do të vazhdojnë të punojnë me orar të plotë.

 

Vendimi është shkruar në 11 (njëmbëdhjetë) kopje. Nga një kopje i dërgohet menaxherëve të departamenteve, një kopje Përgjegjësit të NjO-Kaçanik, një kopje Përgjegjësit të ZSh-Hani i Elezit, një kopje Departamentit të Financave (DF)-Shërbimit të Kontabilitetit dhe një kopje në arkiv-Departamentin e Administratës dhe Burimeve Njerëzore (DABNj), për evidencë.

 

 

Kopje:

1x1 Menaxherëve të departamenteve,                                                                                                Kryeshefi Ekzekutiv

1x1 Përgjegjësit të NjO-Kaçanik,                                                                                                      

1x1 Përgjegjësit të ZSh-Hani i Elezit,                                                                                                      _______________

1x1 DF-Shërbimi i Kontabilitetit,                                                                                                                 Xhabir Morina

1x1 Arkiv-DABNj.                                                                                                                           

                    

 

 

Vendim i datës 30.03.2020