Vendim për vazhdimin e masës për reduktim të stafit

Prishtinë, - 09:23

Data:             20.03.2020

Për:               Menaxherët e departamenteve

                      Përgjegjësi i NjO-Kaçanik

                      Përgjegjësi i ZSH-Hani i Elezit

Cc:                Departamenti i Financave-Shërbimi i Kontabilitetit

Nga:              Xhabir Morina, Kryeshef Ekzekutiv

Lënda:          Vendim

Duke u bazuar në Vendimin e Qeverisë së Republikës së Kosovës Nr. 01/09, Pika 9, të datës 13.03.2020, për marrjen e masave shtesë pas konfirmimit të rasteve pozitive me Corona Virus COVID-19 dhe në gjendjen aktuale, e cila nuk ka ndonjë ndryshim nga koha e marrjes së vendoimit të datës 14.03.2020, Kryeshefi Ekzekutiv i KRU Bifurkacioni, në konsultim dhe bashkëpunim me stafin menaxhues të kompanisë, merr këtë:

 

V  E  N  D  I  M

 

Vazhdohet reduktimi i stafit esencial (Pika 9 e vendimit të lartëpërmendur të qeverisë), në të gjitha departamentet e kompanisë, në Njësinë Operative në Kaçanik dhe në Zyrën e Shërbimeve në Hanin e Elezit, por duke mos rrezikuar për asnjë moment kryerjen e funksioneve themelore të kompanisë, në shërbim të konsumatorëve-qytetarëve.

Vendimi hyn në fuqi më 23.03.2020 dhe vlenë deri në marrjen e një vendimi tjetër, në përputhje me vendimet e organeve qendrore shtetërore.

 

A  r  s  y  e  t  i  m

 

Duke pasur parasysh situatën e krijuar lidhur me pëprhapjen e Corona Virus COVID-19, Vendimin e lartëpërmendur të Qeverisë së Republikës së Kosovës, për marrjen e masave shtesë pas konfirmimit të rasteve pozitive të këtij virusi dhe gjendjen aktuale, e cila nuk ka ndonjë ndryshim pozitiv nga koha e marrjes së vendimit të datës 14.03.2020, Kryeshefi Ekzekutiv i KRU Bifurkacioni, në konsultim dhe bashkëpunim me stafin menaxhues të kompanisë, mori vendim si në dispozitiv të këtij vendimi

Reduktimi i stafit esencial do të jetë i plotë, i pjesshëm dhe i lëvizshëm, sipas nevojave emergjente të departamenteve të kompanisë

Vendimi është në funksion të mbrojtjes së shëndetit publik të punëtorëve të KRU-Bifurkacioni.

Reduktimi i stafit esencial për periudhën kohore prej datës 23.03.2020 dhe deri në një vendim tjetër, në përputhje me vendimet e organeve qendrore shtetërore, është si në vijim:

 

I. Nga Departamenti i Prodhimit dhe Përpunimit të Ujit, lirohen këta punëtorë:

1. Rrahim Mustafa dhe

2. Xhevat Asllani.

 

II. Nga Departamenti Operativ, lirohen këta punëtorë:

# Sektori i Ujësjellës-Kanalizimit

 

#Nga Njësia e Ujësjellësit, lirohet:

1.Besnik Haziri

 

#Nga Njësia e Kanalizimit, lirohen:

1.Kadri Omuri dhe

2.Asan Sulaj.

 

#Nga Sektori Verifikimit – Pëlqimeve, lirohen:

1. Nexhat Shabani,

2. Hasan Reka,

3. Rrustem Ukzmajli dhe

4. Gazmend Salihu.

 

#Nga Sektori i Autoparkut, lirohen:

1. Gëzim Idrizi dhe

2. Bekim Cakolli.

 

#Lirohet edhe Zyrtarja e GIS

1.Fitore Lipovica-Reshani.

#Me rotacion javor, do të punojnë këta punëtorë të Njësisë së Ujësjellësit:

#Zejnullah Ramadani

1. Ilir Jashar,

2. Ibrahim Derguti,

3. Ali Maliqi,

3. Muharrem Hoxha,

5. Mehdi Aliti,

6. Driton Bytyqi,

7. Naim Krakoveti,

8.Vllaznim Hasani dhe

9. Besim Mekolli.

# Me rotacion javor, do të punojnë këta punëtorë të Njësisë së Kanalizimit:

1. Beqir Januzi

2. Rrustem Selmani,

3. Avni Salihu,

4. Lulzim Hasani,

5. Murtez Goliqi,

6. Jeton Xhela,

7. Fahri Hasani,

8. Rrahim Behluli dhe

9. Idaver Behluli

 

#Me rotacion javor do të punojnë këta punëtorë të Sektorit të Zonave Rurale:

# Jeton Shabani

1. Ragip Selmani,

1. Naim Matoshi,

2. Halit Ivaja dhe

4. Blerim Rexhepi.

 

III. Nga Departamenti i Humbjeve të Ujit, lirohen këta punëtorë:

1. Zelfije Hyseni,

2. Afrim Arllati,

3. Hysen Shabani dhe

4. Blerand Esati.

 

IV. Nga Departamenti Shitjes, lirohen këta punëtorë:

# Nga Njësia e Faturimit, lirohet:

1.Naxhije Hajrullahu.

 

# Nga Sektori i Arkëtuesve / Njësia I, lirohet:

1.Alberton Sahiti.

Ndërsa, të gjithë arkëtuesit e kësaj njësie (1. Adrian Miftari; 2. Agim Rexha; 3. Avdi Istrefi; 4. Bujar Gajtani; 5. Eshref Beka; 6. Fisnik Shehu; 7. Florim Azizi; 8. Gazmend Beka; 9. Granit Sadriu; 10. Hamdi Shema; 11. Jeton Krasniqi dhe 12. Qamil Ramadani), duke filluar nga data 23.03.21020, do të kthehen në punë pjesërisht, vetëm për leximin e ujëmatësve.

 

# Nga Sektori i Arkëtuesve/ Njësia II, lirohet:

1.Albesian Sylejmani.

Ndërsa, të gjithë arkëtuesit e kësaj njësie (1. Alban Ademi; 2. Bekim Ilazi; 3. Bujar Rexhepi; 4. Burim Qorrolli; 5. Enver Murati; 6. Faruk Aliu; 7. Hajriz Ahmeti; 8. Hisni Behluli; 9. Imri Shala; 10. Naser Demiri; 11. Njazi Tahiri; 12. Nuhi Ilazi; 13. Rexhep Hoxhoviti dhe 14. Xhevat Hashani), duke filluar nga data 23.03.21020, do të kthehen në punë pjesërisht, vetëm për leximin e ujëmatësve.

 

# Nga Sektori i Shkyçjes dhe Regjistrimit të Konsumatorëve / Njësia I, lirohet:

1.Ferat Mustafa.

# Nga Sektori i Shkyçjes dhe Regjistrimit të Konsumatorëve / Njësia II, lirohen:

1. Xhevdet Ramadani dhe

2. Feriz Murseli.

 

# Nga Sektori i Ujëmatësve dhe Regjistrimit të Konsumatorëve / Njësia I, lirohen:

1. Gazmend Rexhepi dhe

2. Halil Sylejmani.

# Nga Sektori i Ujëmatësve dhe Regjistrimit të Konsumatorëve / Njësia II, lirohen:

1.Sabit Zeka.

 

Me rotacion javor, do të punojnë këta punëtorë të Sektorëve të Shkyçjes dhe Ujëmatësve:

# Sektori i Shkyçjes dhe Regjistrimit të Konsumatorëve  / Njësia I dhe Njësia II

Njësia I

1. Lumni Bajraktari dhe

2. Basri Kosumi.

Njësia II

1. Musaj Muharremi dhe,

2. Mehmet Dërguti.

 

# Sektori i Ujëmatësve dhe Regjistrimit të Konsumatorëve  / Njësia I dhe Njësia II

Njësia I

1. Ilirian Berisha dhe

2. Idriz Haliti.

Njësia II

1. Arben Ibrahimi dhe

2. Dhurim Isaku.

 V. Nga Departamenti i Financave, lirohen këta punëtorë:

1. Kumrije Neziri,

2. Kadire Ukshini,

3. Fatushe Hetemi,

4. Arbresha Grainca dhe

5. Agim Reçica.

 

VI. Nga Departamenti i Shërbimeve për Konsumatorë, lirohen këta punëtorë:

# Nga Njësia e Marrëdhënieve me Konsumatorë, lirohen:

1. Detjona Emini-Beqiri dhe

2. Agron Cakolli.

 

# Nga Njësia e Verifikimit, lirohen:

1. Hamdi Avdyli,

2. Fidan Imeri,

3. Faik Krraba,

4. Nexhmedin Ferati dhe

5. Kemajl Haxhimusa.

 

# Sektori i Arkave

#Me rotacion javor në Arkën Kryesore dhe Arkën 1 do të punojnë këta punëtotrë:

1. Fisnikm Mehmeti (DF) dhe

2. Veton Prekadini (DSHK).

 

#Me rotacion javor në Arkën 2, do të punojnë këta punëtorë të arkave 2, 3, 4 dhe 5:

1. Egëzon Azemi,

3. Ajnishahe Salihi,

4. Arlinda Gashi,

5. Hamide Demiri,

6. Lirie Sopa,

7. Merita Ferizi dhe

8. Elfije Osmani.

 

VII. Nga Departamenti i Administratës dhe Burimeve Njerëzore, lirohen këta punëtorë:

1. Shefkije Xhemajëli,

2. Xhejlane Sylejmani,

3. Selman Rexhepi,

4. Munish Hetemi,

5. Fadil Spahiu dhe

6. Fevzije Aliu me gjysmë orari (8.00-12.00).

 

VIII. Nga Njësia Operative - Kaçanik, lirohen këta punëtorë:

1. Lindita Zeneli,

2. Merita Jezerci,

3. Enver Zharku,

4. Nezir Koraqi,

5. Ramiz Sopa,

6. Nefail Troni dhe

7. Shemshi Muhaxheri.

 

Ndërsa, të gjithë arkëtuesit e kësaj njësie (1. Bahri Tafili; 2. Gazmend Maliqi; 3. Rakip Mulaku; 4. Ramadan Jezerci; 5. Xhemajl Krasniqi; 6. Besim Trena dhe; 7. Avni Luma), duke filluar nga data 23.03.21020, do të kthehen në punë pjesërisht, vetëm për leximin e ujëmatësve.

 

IX. Nga Zyra e Shërbimeve – Hani i Elezit, lirohen këta punëtorë:

1.Nurane Bushi

Ndërsa  arkëtuesi Mentor Thaqi, duke filluar nga data 23.03.21020, do të kthehet në punë pjesërisht, vetëm për leximin e ujëmatësve.

 

 

# Nga puna, lirohen edhe këta punëtorë:

1. Shkurte Aziri dhe

2. Bardha Braha-Halili.

 

 

Vendimi është shkruar në 11 (njëmbëdhjetë) kopje. Nga një kopje i dorëzohet menaxherëve të deopartamenteve, një kopje Përgjegjësit të NjO-Kaçanik, një kopje Përgjegjësit të ZSh-Hani i Elezit, një kopje Departamentit të Financave (DF)-Shërbimit të Kontabilitetit dhe një kopje në arkiv-Departamentin e Administratës dhe Burimeve Njerëzore (DABNj), për evidencë.

 

 

Kopje:

1x1 Menaxherëve të departamenteve,                                                                                                    Kryeshefi Ekzekutiv

1x1 Përgjegjësit të NjO-Kaçanik,                                                                                                     

1x1 Përgjegjësit të ZSh-Hani i Elezit,                                                                                                        _______________

1x1 DF-Shërbimi i Kontabilitetit,                                                                                                                    Xhabir Morina

1x1 Arkiv-DABNj.                           

 

                                                                                                 

Vendim për vazhdimin e masës për reduktim të stafit