Njoftim për Kontratë

Prishtinë, - 13:26

Ri tender - Blerja e 5 (pesë) automjeteve për nevojat e KRU Bifurkacioni

NJOFTIM PËR KONTRATË

Retender

Sipas Nenit 40të Ligjit Nr. 04/L-042 për Prokurimin Publik të Republikës se Kosovës, i ndryshuar dhe plotësuar me ligjin Nr. 04/L-237, ligjin Nr. 05/L-068 dhe ligjin Nr. 05/L-092

 

Data e përgatitjes së njoftimit: 30.12.2019

Nr i Prokurimit 600-KRU"BIFURKACIONI"SH.A.-19-9678-1-2-1

Nr i brendshëm 600.19.029.121

PËRSHKRIMI

Titulli i kontratës i dhënë nga autoriteti kontraktues:

Ri tender - Blerja e 5 (pesë) automjeteve për nevojat e KRU Bifurkacioni.

Përshkrim i shkurtër i lëndës së kontratës

Ri tender - Blerja e 5 (pesë) automjeteve për nevojat e KRU Bifurkacioni.

Lot 1 Furnizim me 3 Pick-up dhe  1 Kamionetë me peshë bartëse (xhip)

Lot 2 Furnizim me 1 Eskavator- Bager

Informacione lidhur me pjesët

Nr. i pjesës Emërtimi i grupit Përshkrimi i shkurtër

Grupi 1.

Lot 1 Furnizim me Pick-up dhe Kamionetë me peshë bartëse (xhip)

Grupi 2.

Lot 2 Furnizim me Eskavator- Bager Lot 2 Furnizim me Eskavator- Bager

Numri maksimal i Pjesëve që do të mund të shpërblehet tek një tenderues është: 2

Vlera e parashikuar e kontratës:

Për Lot 1 30.000,00

Për Lot 2 20.000,00

Gjithsejt  50.000,00

 

Ri tender - Blerja e 5 (pesë) automjeteve për nevojat e KRU Bifurkacioni