KONKURS

Ferizaj, - 11:13

Për vendin e punës: Mikrobiolog

Duke u bazuar në Nenin 8.1 të Ligjit të Punës Nr. 03/L-212,  Neni 4 dhe 5 të Udhëzimit Administrativ për rregullimin e procedurave të konkursit në sektorin publik, Nr. 07/2017 dhe Rregulloren mbi Sistematizimin e Punëve dhe  Detyrave të Punës të KRU Bifurkacioni ShA Nr.775 të  datës 24.12.2007, Kryeshefi Ekzekutiv i KRU Bifurkacioni ShA Ferizaj, shpallë:

 

K O N K U R S

 - Për vendin e punës: Mikrobiolog

-Orari i plotë i punës - Po,

-Koeficienti - në përputhje me politikat zhvillimore të kompanisë.

 

I.Detyrat dhe përgjegjësitë e punës: sipas Rregullores mbi Sistematizimin e Punëve dhe  Detyrave të Punës të  KRU Bifurkacioni ShA Nr.775 të  datës 24.12.2007

 

II. Përgatitja shkollore:

-Përgatitja superiore universitare - specialist mikrobiolog (mjek, teknolog i ushqimit, biolog aplikativ);

-Së paku 1 (një) vjet përvojë pune në fushën e analizave mikrobiologjike, pas diplomimit;

-Të këtë aftësi për punë nën presion;

-Të ketë komunikim dhe bashkëpunim të mirë me stafin e kompanisë;

-Të këtë njohuri të punës me kompjuter;

- Njohja e gjuhës angleze, me përparsi;

 

III.  Procedura e aplikimit:

-Aplikacioni për punë - kërkesa,

-Biografia - CV-ja,

-Çertifikata e lindjes, jo më e vjetër se 6 (gjashtë) muaj,

-Diploma e fakultetit,

-Letërnjoftimi - fotokopje,

-Vërtetimi se nuk ushtrohet procedurë hetimore nga gjykata,

-Dëshmi mbi përvojen e punës.

 

Aplikacioni merret në Departamentin e Administratës, zyrën nr. 1- KRU Bifurkacioni, ku edhe bëhet dorëzimi i aplikacionit së bashku me dokumentacionin e kërkuar në zarf-pliko të mbyllur. Afati i konkursit për aplikim është i hapur 15 ditë, nga dita e publikimit në web-faqen e kompanisë dhe në shtypin ditor, duke filluar nga data 17.04.2019 e deri më 2.05.2019, prej orës 9.00 h – 15.00 h. Telefoni për kontakt 0290/320-650. 

 

Ferizaj, 17.04.2019                                                                                                                        

                                                                                                                                     Kryeshefi Ekzekutiv                 

                                                                                                                         

                                                                                                                                       ______________

                                                                                                                                        Xhabir Morina  

Konkurs_mikrobiolog